Διαδρομή πλοήγησης

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Δήλωση αποστολής της Γενικής Γραμματείας

Η Γενική Γραμματεία είναι μία από τις κεντρικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διευκολύνει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της και παράλληλα της παρέχει στρατηγικές κατευθύνσεις.

Υπάγεται στον πρόεδρο της Επιτροπής και βρίσκεται στην υπηρεσία του προέδρου, του Σώματος των Επιτρόπων και των υπηρεσιών της Επιτροπής. Ειδικότερα, διαχειρίζεται τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Σώματος των Επιτρόπων και μεριμνά για την εναρμόνιση των πολιτικών της ΕΕ με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής. Σε συμφωνία με τον πρόεδρο, η Γενική Γραμματεία παρέχει υποστήριξη στους αντιπροέδρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία:

  • καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες της Επιτροπής και διαμορφώνει τις οριζόντιες πολιτικές
  • συντονίζει, διευκολύνει, συμβουλεύει και διαιτητεύει, ώστε να διασφαλίζονται η συνεκτικότητα, η ποιότητα και η εφαρμογή της εκάστοτε πολιτικής, της νομοθεσίας και των δράσεων σε όλους τους τομείς και από όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής
  • διευκολύνει την απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής μέσω της διαδικασίας σχεδιασμού και προγραμματισμού, και της λειτουργίας ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μητρώου εγγράφων
  • ενεργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στην Επιτροπή και τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα, τα εθνικά κοινοβούλια και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς
  • ενισχύει τις θεσμικές αρμοδιότητες της Επιτροπής και προωθεί την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής διοίκησης που στηρίζεται στην παροχή υπηρεσιών, τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα και λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και ακεραιότητας.