Διαδρομή πλοήγησης

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Δήλωση αποστολής της Γενικής Γραμματείας

Η Γενική Γραμματεία είναι μία από τις κεντρικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διευκολύνει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της και παράλληλα τής παρέχει στρατηγικές κατευθύνσεις.

Υπάγεται στον πρόεδρο της Επιτροπής και βρίσκεται στην υπηρεσία του προέδρου, του Σώματος των Επιτρόπων και των υπηρεσιών της Επιτροπής. Ειδικότερα, διαχειρίζεται τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Σώματος των Επιτρόπων και μεριμνά για την εναρμόνιση των πολιτικών της ΕΕ με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής. Σε συμφωνία με τον πρόεδρο, η Γενική Γραμματεία παρέχει υποστήριξη στους αντιπροέδρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία:

  • συμβάλλει στον καθορισμό των στρατηγικών στόχων και των προτεραιοτήτων της Επιτροπής και διαμορφώνει τις οριζόντιες πολιτικές
  • συντονίζει, διευκολύνει, συμβουλεύει και διαιτητεύει, ώστε να διασφαλίζονται η συνεκτικότητα, η ποιότητα και η εφαρμογή της εκάστοτε πολιτικής, της νομοθεσίας και των δράσεων σε όλους τους τομείς και από όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής
  • συντονίζει τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των πρωτοβουλιών της Επιτροπής
  • διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και επιδιώκει τον εξορθολογισμό τόσο των διαδικασιών όσο και των υποστηρικτικών εργαλείων ΤΠ, στο πλαίσιο της πορείας προς μια αποτελεσματική και εκσυγχρονισμένη ηλεκτρονική Επιτροπή (e-Commission)
  • ενεργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στην Επιτροπή και τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα, τα εθνικά κοινοβούλια και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς
  • ενισχύει τις θεσμικές αρμοδιότητες της Επιτροπής και προωθεί την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής διοίκησης που στηρίζεται στην παροχή υπηρεσιών, τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα και λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και ακεραιότητας.