Cesta

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Mandát generálního sekretariátu

Generální sekretariát je jedním z hlavních útvarů Evropské komise, který Komisi řídí a zajišťuje její hladké a efektivní fungování.

Útvar podléhá přímo předsedovi Komise. Slouží jemu, sboru komisařů (kolegiu) a jiným oddělením Komise. Řídí rozhodovací proces kolegia a zajišťuje sladění politik EU s politickými prioritami Komise. Generální sekretariát zejména:

  • určuje strategické cíle a priority Komise a utváří průřezové politiky
  • koordinuje, zajišťuje, radí a předkládá věci k rozhodnutí, aby se zajistila koherence, kvalita a provádění politik, právních předpisů a operací napříč politickými oblastmi a útvary Komise
  • usnadňuje hladký chod Komise a za tímto účelem zajišťuje plánování a provoz efektivní a moderní registratury
  • představuje styčný bod mezi Komisí a ostatními orgány EU, národními parlamenty, nevládními organizacemi a dalšími subjekty
  • podporuje institucionální roli Komise a rozvoj moderní, transparentní a odpovědné evropské administrativy, která slouží občanům a funguje podle nejpřísnějších pravidel etiky a integrity.