Навигационна пътека

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Мисия на Генералния секретариат

Генералният секретариат е една от централните служби на Европейската комисията. Той се грижи за нейното гладко и ефективно функциониране и осигурява стратегически насоки.

Генералният секретариат е подчинен на председателя на Комисията и е в служба на председателя, колегиума и отделите на Комисията. Той ръководи процеса на вземане на решения от колегиума и осигурява съгласуването на политиките на ЕС с политическите приоритети на Комисията. Съгласувано с председателя, Генералният секретариат подпомага заместник-председателите при изпълнението на техните задължения.

По-конкретно, Генералният секретариат:

  • определя стратегическите цели и приоритети на Комисията и разработва хоризонтални политики;
  • координира, подпомага, съветва и решава спорове с цел осигуряване на съгласуваност, качество и изпълнение на политиката, законодателството и дейностите в различните области на политиката и отделите на Комисията;
  • допринася за гладкото функциониране на Комисията чрез планиране, поддържане и използване на ефективен и модерен регистър;
  • изпълнява ролята на орган на Комисията за взаимодействие с останалите европейски институции, с националните парламенти и с неправителствените организации;
  • работи за усъвършенстване на институционалните компетенции на Комисията и за развитие на ориентирана към услугите, модерна, прозрачна и отговорна европейска администрация, която спазва най-високи стандарти за етика и почтеност.