Strona zarchiwizowana dnia 27/01/2012
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text

Etapy prac nad rozporządzeniem w sprawie inicjatywy obywatelskiej

Uwzględniając znaczenie tego nowego instrumentu dla obywateli, społeczeństwa obywatelskiego oraz różnych zainteresowanych stron w całej UE, Komisja przeprowadziła, na podstawie zielonej księgi, szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Trwały one od 11 listopada 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. i pozwoliły zgromadzić opinie wszystkich zainteresowanych na temat tego, jak w praktyce powinna przebiegać procedura zgłaszania inicjatywy obywatelskiej.
Więcej informacji na temat wyników konsultacji znaleźć można tutaj.

Po zamknięciu konsultacji, w dniu 31 marca 2010 r., Komisja Europejska przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej.

Dalsze informacje na temat wniosku przedstawionego przez Komisję:


W grudniu 2010 r. osiągnięto ogólne porozumienie odnośnie do rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Rozporządzenie to zostało ostatecznie przyjęte w dniu 16 lutego 2011 r.