Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Myslite na tlmočenie pri plánovaní vášho stretnutia

Rozhodli ste sa uskutočniť stretnutie, na ktorom sa tlmočí. Rozsiahle skúsenosti a nedávny výskum v oblasti komunikácie ukazujú, že pri príprave vášho stretnutia sú dôležité tieto body. Skontrolujte všetky tieto body pred začatím ďalšej činnosti :

Otázky komunikácie

Na základe vašich predchádzajúcich skúseností z takéhoto stretnutia ste žiadali viac jazykov, ako ste potrebovali? Boli by niektoré iné jazyky užitočnejšie?

 • Prispôsobte vašu požiadavku jazykov skutočným potrebám stretnutia.
 • Oznámte účastníkom, ktorými jazykmi sa bude hovoriť/do ktorých sa bude tlmočiť (po potvrdení od GR pre tlmočenie). Povzbuďte ich, aby hovorili voľným tempom, ak je to možné, aby sa vyjadrovali v svojom materinskom jazyku a v prípade nedostatku času aby boli radšej struční, ako hovorili rýchlejšie.
 • Brief them as follows:

- Váš odkaz nemusí byť celkom pochopený, keď len nahlas prečítate text alebo poznámky. Dokonca aj keď niekto počúva hovorené slovo v pôvodnom jazyku, môže byť preňho obtiažne zachytiť všetky podrobnosti.

- Ak máte rozsiahle vystúpenie a chcete ušetriť čas, je dobré poskytnúť úplný text sekretariátu na účely dokumentácie a ústne podať len stručné zhrnutie.

 • Skontrolujte, či je názov stretnutia pre tlmočníkov dostatočne jasný na to, aby sa správne pripravili, alebo či by nepomohol nejaký doplňujúci názov.
 • Označte body programu jasne (informácie, diskusia, hlasovanie ...).
 • Ak je to možné, uveďte časový harmonogram na návrhu programu.
 • Zorganizujte krátku inštruktáž pre tlmočníkov - dobre informovaný tlmočník je zainteresovanejší.

Dokumenty

 • Skontrolujte, či sú dokumenty pripravené dostatočne vopred/ v dostatočnom počte jazykov na to, aby mohlo byť stretnutie úspešné.
 • Zabezpečte poskytnutie potrebných vysvetlení (skratiek, odborných výrazov ...).
 • Skontrolujte, či sú dokumenty jasne očíslované/označené (bod programu, právny štatút, oficiálny kód, autorská inštitúcia alebo krajina ...).
 • Dokumenty/program sú zvyčajne k dispozícii v tlmočníckych kabínach, ale ak sa v priebehu stretnutia predkladajú akékoľvek nové dokumenty, zabezpečte, aby dostali tlmočníci kópiu skôr, ako sa o nich bude diskutovať.
 • Pripravte si niekoľko kópií v tlačenej forme, aj keď ste už poslali dokumenty GR pre tlmočenie.

Vizuálne pomôcky/vybavenie a kabíny

 • Viac o prezentáciách PowerPoint a podobne nájdete v radách o PowerPoint prezentáciách a webovom vysielaní.
 • Uistite sa, že ste požiadali o vhodnú miestnosť/vybavenie (mikrofóny, premietacie plátna viditeľné zo všetkých kabín a spätný projektor).
 • Zvážte používanie vizuálnych pomôcok na prezentáciu čísel, grafikonov atď. na stretnutí.
 • Uistite sa, že tlmočníci majú dobrý výhľad na premietacie plátno a tlačenú verziu diapozitívov.
 • Ubezpečte sa, že miestnosť je vybavená tlmočníckymi kabínami, ak nie, budete potrebovať prenosné kabíny, ktoré budú spĺňať potrebné technické špecifikácie.

Pred stretnutím

 • Skontrolujte, či bolo GR pre tlmočenie informované o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa začiatku stretnutia.
 • Zabezpečte, aby predseda v krátkosti vysvetlil, o čo v každom bode programu ide. (Toto uvedie tlmočníkov a účastníkov do súvislostí.).
 • Pozrite si praktické rady na kontrolnom zozname pre predsedu
 • Snažte sa tlmočníkom dať kópiu programu s komentárom, ktorý môže obsahovať cieľ jednotlivých bodov programu, očakávané otázky a prípravu na odpovede atď.