Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Как да организирате превода, когато планирате заседанието.

Решили сте да проведете заседание с устен превод. Богатият опит и последните изследвания на комуникациите показват, че за подготовката на заседание са важни следните неща. Прочетете ги преди всичко останало :

Проблеми на комуникацията

Ако преди това сте организирали подобно заседание, повече езици ли заявихте за изказвания и за слушане, отколкото бе необходимо? Може би е трябвало да изберете други езици?

 • Правете заявката за езици според реалните нужди за заседанието.
 • В поканата за участние обявете на какви езици ще може да се слуша/говори (след потвърждение от ГД "Устен превод"). Насърчете участниците да говорят свободно, по възможност на родния си език, и ако времето е ограничено, да бъдат кратки, а не да говорят бързо.
 • Инструктирайте ги по следния начин:

- Мисълта ви може да не бъде разбрана добре, когато четете текст или ораторски бележки. Дори човек, който слуша оригиналния език, се затруднява при възприемането в подробности на такова изказване.

- Ако изказването ви е дълго, за да спестите време, предайте пълния текст на Секретариата за протокола, а устно направете само резюме.

 • Проверете дали темата на срещата е достатъчно ясно е формулирана, за да могат преводачите да се подготвят, ако не, допълнете формулировката с подзаглавие.
 • Изгответе прегледен Дневен ред и анотирайте ясно точките (информация, дискусия, гласуване...)
 • По възможност посочете час срещу точките в проекта за дневен ред.
 • Организирайте кратък брифинг с преводачите - Добре информираният преводач е по-мотивиран.

Документи

 • Проверете дали документите са готови отрано/на достатъчно езици, за да бъде срещата успешна.
 • Постарайте се да дадете необходимите обяснения (акроними, технически термини...).
 • Проверете дали документите са ясно номерирани/надписани (точка от дневния ред, правен статут, официален код, институция или страна - автор...).
 • Документите и дневният ред обикновено се оставят в преводаческите кабини, но ако бъдат представени нови документи в хода на заседанието, непременно осигурете копия за преводачите преди обсъждането им.
 • Добре е на самото заседание да разполагате с разпечатани копия, дори вече да сте изпратили документите в ГД "Устен превод".

Нагледни материали/техника и кабини

 • За презентации на power-point или подобни, вижте нашите съвети за презентации на power-point и уебкастинг.
 • Трябва да сте сигурни, че сте заявили подходяща зала/оборудване (микрофони, екрани, които да се виждат от кабините, и шрайбпроектор).
 • Помислете какви нагледни материали да използвате за цифри, схеми флоу-чарт и т.н. за вашето заседание.
 • Осигурете на преводачите добра видимост на екрана и разпечатка от слайдовете.
 • Заседателната ви зала трябва да е оборудвана с преводачески кабини, в противен случай ще трябва да осигурите преносими кабини, които отговарят на нормативните технически спецификации.

Преди заседанието

 • Проверете дали ГД "Устен превод" е информирана за евентуално настъпили промени в началния час.
 • Добре е председателстващият да представи с по няколко думи съдържанието на всяка точка от дневния ред. (За информация и на преводачите, и на участниците).
 • Вижте практическите съвети на ГД "Устен превод" в Препоръки за председателстващия.
 • Опитайте се да дадете копие от анотирания дневен ред на преводачите - в него може да се съдържа целта на всяка точка от дневния ред, очаквани въпроси, подготвени отговори и т.н.