Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Езиковата комбинация на устния конферентен преводач

В повечето случаи конферентните преводачи превеждат от пасивните си езици на родния си език. Родният език е техният активен език наричан също така език А.

Някои устни преводачи, които се изразяват отлично и на друг език, освен родния, могат да работят и към този език от един или повече езици. Следователно те имат втори активен език. За устен преводач, който може да работи от родния си език към втори активен език, се казва че той работи и към чужд език, т.е. прави «retour». Някои преводачи, които работят към чужд език, осигуряват «retour» само при консекутивния превод, не и при симултанния.

Малък брой устни преводачи са способни да работят от всичките си езици към втория си активен език. За тях се казва, че те имат втора пълна кабина. А още по-ограничен брой устни преводачи имат повече от два активни езици.

Пасивни езици са тези, които преводачът разбира в най-големи подробности и на които може да се изразява до известна степен, но не достатъчно, за да превежда към тях.

AIIC, Международната асоциация на конферентните преводачи, използва следните термини и дефиницииexternal link:

Активни езици:

Език А: родният език на преводача (или всеки друг език, абсолютно равностоен на родния език), към който превежда от всички други свои работни езици в двата вида превод, симултанен и консекутивен. Всеки член на AIIC трябва да има поне един език А. Някои имат повече от един на това ниво.

Език В (Б): език, който не е родният език на устния преводач, но който преводачът владее отлично и към който работи от един или от повече от езиците си. Някои от устните преводачи работят към език Б само в единия от двата вида превод.

Пасивни езици:

Език С (Г): езиците, които устният преводач разбира напълно и от които превежда.