Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Vad är konferenstolkning?

Inom konferenstolkningen arbetar man med det talade ordet, dvs. tolken överför vad som sägs på ett språk till ett annat på ett naturligt och flytande sätt och återger även talarens uttryckssätt, ton och emfas. Tolken talar i första person.

Conference interpreting

Tolkning får inte förväxlas med översättning som enbart gäller det skrivna ordet. Översättning av rättsakter och liknande utförs av kommissionens generaldirektorat för översättningexternal link.

Vid internationella konferenser möts människor från olika miljöer och kulturer och det talas många olika språk. Det är tolkens uppgift att se till att mötesdeltagarna kan kommunicera med varandra. Tolken ska inte översätta varje ord som en talare säger, utan överföra de tankar och idéer som talaren uttrycker.

Språkregim och aktiva och passiva språk är begrepp som tolkarna använder för att beskriva de språk som du kan tala eller lyssna till på ett möte där flera språk används.

En konferenstolks språkkombination talar om hur många språk tolken tolkar till eller från genom simultantolkning eller konsekutivtolkning. Simultantolkar arbetar i ljudisolerade tolkkabiner.

Det finns olika former av tolkning :

Konsekutivtolkning: Tolkning efter det att talaren talat klart...

Simultantolkning: Tolkning samtidigt som talaren talar...

Relätolkning: Tolkning mellan två språk via ett tredje...

Returtolkning: Tolkning från tolkens modersmål till ett annat språk...

Pivottolkning: Tolkning med ett enda språk som relä...

Chevaltolkning: Tolken pendlar mellan två tolkkabiner under ett och samma möte...

Asymmetrisk tolkning: Alla deltagare lyssnar till tolkning som bara görs till ett litet antal språk…

Viskningstolkning: Viskad simultantolkning...

Teckenspråkstolkning: Simultantolkning till teckenspråk...