Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kas ir konferenču tulkošana?

Konferenču tulkošana ir saistīta vienīgi ar mutvārdu saziņu. Tā ir dabiska un brīva runas atveide pirmās personas formā no vienas valodas citā, atdarinot runātāja runas stilu, intonāciju un balss tembra maiņu.

Conference interpreting

To nevajadzētu jaukt ar rakstisko tulkošanu, kas ir saistīta tikai ar rakstītiem tekstiem. Par dokumentu rakstisko tulkošanu atbild Komisijas tulkošanas ģenerāldirektorātsexternal link.

Starptautiskās konferencēs piedalās cilvēki ar atšķirīgu redzesloku un kultūras līmeni, un viņi runā atšķirīgās valodās. Tulka pienākums ir palīdzēt viņiem savā starpā sazināties, nevis pārtulkojot katru viņu izteikto vārdu, bet nododot vēstījumu, kas ar šiem vārdiem gribēts pateikt.

Lai aprakstītu valodas, kurās var runāt vai kuras var klausīties daudzvalodu sanāksmē, tulki lieto tādus terminus kā valodu režīms un aktīvā un pasīvā valoda.

Konferenču tulka valodu kombinācija raksturo to, cik valodās vai no cik valodām tulks strādā sinhronajā vai secīgajā tulkošanā. Sinhronie tulki strādā skaņu necaurlaidīgās kabīnēs.

Ir dažādi mutiskās tulkošanas veidi :

Secīgā tulkošana- tulks tulko, kad runātājs beidzis savu sakāmo…

Sinhronā tulkošana- tulks tulko, kamēr delegāts runā…

Relejsjeb pastarpinātā tulkošana — tulkošana starp divām valodām, izmantojot trešo…

Retūrs— tulks tulko no dzimtās valodas svešvalodā…

Pivottulkošana — tikai vienu valodu izmanto par pastarpināto valodu…

Chevaltulkošana — tulks sanāksmē strādā pārmaiņus divās kabīnēs…

Asimetriskātulkošana — visi delegāti klausās tulkojumu tikai dažās valodās…

Čuksttulkošanair sinhronā tulkošana čukstus…

Žesttulkošana- sinhronā tulkošana žestu valodā…