Cosán nascleanúna

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directLatvian Presidency
DG Interpretation

Sonraíochtaí teicniúla le haghaidh seomraí comhdhála ina bhfuil bothanna ateangaireachta comhuainí (AC).

1) SEOMRAÍ COMHDHÁLA INA bhFUIL BOTHANNA FOIRGNITHE ISTEACH (ISO 2603-1998)

a) Líon na mbothanna

Bíonn both amháin ag teastáil le haghaidh gach teanga a soláthraítear ateangaireacht ina treo.

b) Diminsiúin íosta na mbothanna

Leithead: 2.50m do bheirt ateangaire
3.20m do thriúr ateangaire (go heisceachtúil do cheathrar ateangaire)

Doimhneacht: 2.40m

Airde: 2.30m

c) Trealamh sna bothanna

Le haghaidh ateangaireachta as 1-6 theanga:
Beirt ateangaire = Dhá chonsól ateangaireachta ar leithligh do gach both

Le haghaidh ateangaireachta as breis agus sé theanga i dtreo an iliomad teangacha:
Triúr ateangaire = Trí chonsól ateangaireachta ar leithligh do gach both

Ó am go chéile:
Ceathrar ateangaire = ceithre chonsól do gach both (both 3.20m ar leithead)

I ngach consól ar leithligh (ceann in aghaidh an ateangaire) beidh an méid seo a leanas:

  • Painéal rialaithe amháin ag a bhfuil rialú athsheachadta agus malartú cainéal (amach) (trí réamhroghnú athsheachadta ar a laghad le haghaidh ateangaireachta as seacht dteanga nó níos mó i dtreo trí theanga nó níos mó).
  • Aon mhicreafón amháin
  • Aon phéire cluasán (AKG K 10 nó a leithéid). Má tá cúrphillíní in úsáid, is cóir iad a bheith inbhainte agus moltar go n-úsáidfí clúdaigh cadáis.

N.B. Ní bhíonn cluasáin a bhfuil micreafón mar chuid díobh in úsáid

d) Aeroiriúnú

Beidh doras, ar féidir é a dhúnadh ar fad le linn don bhoth a bheith in úsáid, ar gach aon bhoth, agus beidh córas aeroiriúnaithe éifeachtach gan fhuaim ann, de réir chaighdeán ISO 2603-1998.

e) Suíomh na mbothanna


Ní mór a chinntiú go bhfuiltear ag comhlíonadh na rialachán dóiteáin agus sábháilteachta maidir le dul isteach sna bothanna agus teacht amach astu.


Ní mór radharc díreach gan chonstaic a bheith ag na hateangairí as na bothanna go léir ar na rannpháirtithe go léir, ar aon scáileán teilgin atá in úsáid agus ar na bothanna ateangaireachta eile.

Beidh na fuinneoga tosaigh chomh leathan le leithead na botha féin. Chun radharc uasta gan chonstaic as na bothanna a chinntiú, seachnaítear tacaí ingearacha. Séard a bheidh sna fuinneoga tosaigh agus sna taobhfhuinneoga ná gloine fhrithdhallta.


Moltar gan seomraí cruinnithe ina bhfuil cuaillí agus colúin a úsáid toisc go gcuireann na nithe sin bac ar an radharc.

Má úsáidtear scáileáin teilgin, ní mór iad a bheith le feiceáil go hiomlán ó na bothanna go léir agus a bheith gar go leor do na hateangairí sa tslí is gur féidir leo focail agus uimhreacha a léamh. Má táthar chun físeáin nó scannáin a thaispeáint, ní mór an scríbhinn a thabhairt do na hateangairí roimh ré agus ní mór an fuaimrian a sholáthar go díreach.

f) Micreafóin na dtoscairí

i) Micreafón Daingnithe

Is é an gnáthchleachtas ná aon mhicreafón amháin a bheith ann do gach beirt toscaire, nó micreafón amháin in aghaidh na toscaireachta, ag an bpríomhbhord comhdhála.

ii) Micreafón Siúil

I gcás go mbíonn ar chainteoir bogadh timpeall chun sleamhnáin nó bileoga osteilgeora a léiriú, ní mór micreafón oiriúnach lipéid/poill cnaipe (Lavallier) a sholáthar.

I gcás preaschomhdhálacha, ní mór micreafóin siúil (gan chorda) a úsáid.

N.B. Ní foláir comhoibriú maith a bheith ann idir soláthróir an chórais fuaime agus na teicneoirí trealaimh ateangaireachta comhuainí. I gcás go bhfuil dhá ghnólacht ar leithligh páirteach, ní mór ról ceannais a thabhairt do na teicneoirí fuaime ateangaireachta comhuainí.

g) Soláthróirí trealaimh agus botha ateangaireachta comhuainí/span>

Féach "2. Bothanna iniompartha" mura bhfuil na bothanna de réir ISO2603-1998 nó de réir na sonraíochtaí teicniúla thuas, mar ní foláir bothanna iniompartha a fhruiliú sa chás sin.

Má tá na bothanna sa seomra sásúil ach mura bhfuil trealamh buan AC feistithe iontu nó má tá trealamh iontu nach bhfuil de réir ISO2603-1998 agus na sonraíochtaí thuas, ní mór an trealamh riachtanach a fhruiliú. Ní foláir an trealamh teicniúil a bheith i riocht foirfe agus é a shuiteáil go fíorcháiréiseach.

Is cóir teicneoir láncháilithe AC (nó uaireanta beirt) a bheith sa seomra i rith an chruinnithe chun aon choigeartú agus/nó deisiúchán is gá a dhéanamh a chur i gcrích.

h) Trealamh breise sna bothanna

Cuirtear páipéar, ábhar scríbhneoireachta (seachas pinn luaidhe), uisce agus gloiní ar fáil do na hateangairí sa bhoth.

Má tá tú ag cuimhneamh ar theicneolaíochtaí nua (físchomhdhálacha, comhdhálacha fíorúla, srl) a úsáid, moltar i gcónaí dul i gcomhairle le hAS Ateangaireacht roimh ré chun indéantacht do chuid pleananna a sheiceáil.

2. BOTHANNA INIOMPARTHA – ISO 4043-1998

Mura bhfuil aon bhoth ann in aon chor nó más rud é go bhfuil an seomra comhdhála feistithe le bothanna atá faoi bhun an chaighdeáin, is féidir bothanna iniompartha a fhruiliú.

Cuirfear léaráid de shuíomh na mbothanna sa seomra cruinnithe ar aghaidh chuig AS Ateangaireacht le haghaidh ceadú. Féach 2 e).


a) An líon bothanna

Bíonn both amháin ag teastáil le haghaidh gach teanga a bhfuil an ateangaireacht á soláthar ina leith.

b) Toisí íosta na mbothanna

i) An riail ghinearálta


Leithead: 2.40m

(3.20m más gá ceathrar ateangaire a bheith sa bhoth de bharr na dteangacha atá i gceist)

Doimhneacht: 1.60m

Airde: 2.00m

ii) Go heisceachtúil

I gcás cruinnithe nach bhfuil ach dhá theanga ar siúl iontu (e.g. BRLA - FR an dá threo):

Más féidir le hAS Ateangaireacht seirbhísiú a dhéanamh ar an gcruinniú le triúr ateangaire in ionad ceathrair, is féidir dhá bhoth (leithead 1.60m) a úsáid le haghaidh triúr ateangaire, ach ní mór dhá chonsól a bheith i ngach both acu – (féach 2c).

N.B. I gcás cruinnithe nach maireann i bhfad (e.g. aon uair a' chloig amháin), b'fhéidir go bhféadfaí bothanna 1.60m a úsáid le haghaidh teaglaimí eile teangacha. Is gá i gcónaí dul i gcomhairle le hAS Ateangaireacht roimh ré.

c) Trealamh sna bothanna

Le haghaidh ateangaireachta as 1-6 theanga:
Beirt ateangaire = dhá chonsól ateangaireachta ar leithligh in aghaidh na botha

Le haghaidh ateangaireachta as breis agus sé theanga:
Triúr ateangaire = trí chonsól ateangaire ar leithligh in aghaidh na botha

Ó am go chéile:
Ceathrar ateangaire = ceithre chonsól in aghaidh na botha (both ar leithead 3.20m)

Le haghaidh cruinnithe nach bhfuil ach dhá theanga ar siúl iontu (e.g. BRLA-FR),
De réir 2 b) ii) más triúr ateangaire a bheidh ag tabhairt seirbhíse seachas ceathrar d'fhéadfadh
triúr ateangaire a bheith ann ach nach mbeadh ach dhá chonsól ann in aghaidh na botha.

Séard a bheidh i ngach consól ar leithligh (ceann amháin in aghaidh an ateangaire):

  • Painéal rialaithe amháin ag a bhfuil rialú athsheachadta agus malartú cainéal (amach) (trí réamhroghnú athsheachadta ar a laghad le haghaidh ateangaireachta as seacht dteanga nó níos mó i dtreo trí theanga nó níos mó).
  • Aon mhicreafón amháin
  • Aon phéire cluasán (AKG K 10 nó a leithéid). Má úsáidtear cúrphillíní, is cóir iad a bheith inbhainte agus moltar clúdaigh cadáis a úsáid.

    N.B. Ní úsáidtear cluasáin a bhfuil micreafóin mar chuid díobh

d) Aeráil/Aeroiriúnú

Ar gach both, beidh doras ar féidir é a dhúnadh go hiomlán nuair atá na bothanna in úsáid. Tá sé riachtanach go mbeidh córas aerála éifeachtach feistithe iontu (ráta as-sceite timpeall ar 100 méadar ciúbach in aghaidh na huaire), ar córas é a oibríonn chomh ciúin agus is féidir. Is ionann sin agus dhá ghaothaire ar a laghad le haghaidh bothanna de 2.40m nó 3.20m.

e) Suíomh na mbothanna

Ní mór radharc díreach gan chonstaic a bheith ag na hateangairí as na bothanna go léir ar na rannpháirtithe go léir, ar aon scáileán teilgin atá in úsáid agus ar na bothanna ateangaireachta eile.

Ní mór fuinneoga tosaigh agus taobhfhuinneoga a bheith ar gach both. Chun an radharc is fearr agus is féidir a fháil, is cóir na fuinneoga tosaigh a bheith chomh leathan le leithead na botha féin. Beidh na tacaí ingearacha chomh caol agus is féidir agus ní bheidh siad i lár an raoin radhairc as aon suíomh oibre. Beidh na pánaí gloine gan smál, beidh siad glan agus ní bheidh aon scríob orthu a d'fhéadfadh cur isteach ar an radharc.

Chun na críche sin, is cóir na bothanna a bheith in airde ar stáitsiú (ardán) ar a mbeidh brat urláir nó a bheidh déanta as ábhar fuaimcheansaitheach, 30cm in airde ar a laghad, agus rochtain shábháilte isteach ann, nach bhfuil gíoscánach, ar fáil. Laistiar de na bothanna, ní foláir pasáiste 1.50m i ndoimhneacht a bheith ar fáil ar an stáitsiú ar an airde chéanna agus atá urlár na botha. Ní mór a chinntiú go bhfuil na rialacháin dóiteáin agus sábháilteachta i ndáil le rochtain isteach agus amach á gcomhlíonadh.

Moltar gan seomraí cruinnithe ina bhfuil cuaillí agus colúin a chuirfidh isteach ar an radharc a úsáid agus is cóir iad sin a sheachaint.

Má tá scáileáin teilgin á n-úsáid, ní mór iad a bheith go hiomlán sofheicthe ó na bothanna go léir agus iad a bheith gar go leor chun go mbeidh ar chumas na n-ateangairí na focail agus na huimhreacha a léamh. Má tá físeáin nó scannáin á dtaispeáint, ní mór an scríbhinn a thabhairt do na hateangairí roimh ré agus ní mór soláthar díreach fuaimriain a bheith ar fáil.

f) Micreafóin toscairí

i) Micreafón Daingnithe
Is é an gnáthchleachtas ná aon mhicreafón amháin do bheirt toscaire, nó ceann amháin do gach toscaireacht, ag an bpríomhbhord comhdhálacha.

ii) Micreafón Siúil

I gcás go bhfuil ar chainteoir bogadh timpeall chun sleamhnáin nó bileoga osteilgeora a léiriú, ní mór micreafón oiriúnach lipéid/poill cnaipe (Lavallier) a sholáthar. Baineann sé sin le Preaschomhdhálacha freisin, áit ar gá micreafóin siúil (gan chorda) a úsáid.

I gcás preaschomhdhálacha, ní mór micreafóin siúil (gan chorda) a úsáid.

N.B. Ní foláir comhoibriú maith a bheith ann idir soláthróir an chórais fuaime agus na teicneoirí trealaimh ateangaireachta comhuainí. I gcás go bhfuil dhá ghnólacht ar leithligh páirteach, ní mór ról ceannais a thabhairt do na teicneoirí fuaime ateangaireachta comhuainí.


g) Trealamh ateangaireachta comhuainí agus soláthróirí botha

Ní foláir an trealamh teicniúil agus na bothanna a bheith i riocht foirfe agus ní mór iad a shuiteáil go fíorcháiréiseach. Is cóir teicneoir láncháilithe AC (nó uaireanta beirt) a bheith sa seomra i rith an chruinnithe chun aon choigeartú agus/nó deisiúchán is gá a dhéanamh a chur i gcrích.

h) Trealamh breise sna bothanna

Cuirfear páipéar, ábhar scríbhneoireachta (seachas pinn luaidhe), uisce agus gloiní ar fáil do na hateangairí sa bhoth.

Má tá tú ag cuimhneamh ar aon teicniúlacht nua a úsáid (físchomhdhálacha, comhdhálacha fíorúla, srl), moltar dul i gcomhairle le hAS Ateangaireacht roimh ré chun indéantacht a bhfuil beartaithe agat a fhiosrú.