Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Dokument och terminologi

Fördrag och lagstiftning

Alla länkar går till webbplatsen EUR-Lexexternal link, som ger allmänheten tillgång till EU-rätten. Länkarna går till engelska sidor, om inget annat anges. För att byta till ett annat språk klickar du på en av fyrkanterna med språkbeteckningar uppe i hörnet.

Det finns mer information om de dokument som EUR-Lex innehåller samt lagstiftningsprocessen och aktörerna i EU:s system i avsnittet "Lagstiftningsprocessen och dess aktörerexternal link

Fördragenexternal link är EU:s ”primärrätt” och kan jämföras med ländernas grundlagar.

Du kan konsultera de rättsakter som EU:s institutioner antar i enlighet med bestämmelserna i fördragen via registretexternal link över gemenskapens lagstiftning. Det är uppbyggd efter ämne. Om du letar efter en viss rättsakt kan du även söka med hjälp av dokumentnummerexternal link.

I EUR-Lex finns alla nummer av Europeiska unionens officiella tidningexternal link (EUT) i pdf-format från och med 1998. EU:s lagstiftning från tiden före 2004 års utvidgning finns på de nio nya språken i pdf-format i en specialutgåva av EUT. Om du till exempel läser i den polska utgåvan av EUT, hittar du all lagstiftning på skatteområdet som hade antagits före maj 2004 om du klickar på ”Wydanie specjalne 2004” och därefter på länken till kapitel 9 i registret.

Europeiska unionens verksamhet

I den allmänna rapportenexternal link om Europeiska unionens verksamhet går man genom vad som hänt i EU under det föregående året. Kommissionen ger ut rapporten varje år på EU:s alla officiella språk.

En sammanfattning av den viktigaste lagstiftningen och förfarandena för vart och av EU:s verksamhetsområden finns på webbplatsen ” Sammanfattning av lagstiftningenexternal link”. Där finns faktablad om 32 olika ämnesområden. Även om faktabladen ännu inte finns på alla EU-språken innehåller de länkar till den fullständiga lagtexten på alla tillgängliga språk.

Europeiska kommissionen

Europaexternal link, Europeiska kommissionens webbportal för Europeiska unionen, har en särskild språkportalexternal link. Där finns information om strategier för översättningexternal link och tolkningexternal link, tolk- och översättningsverksamhet, möjligheter att få jobb osv.

I kommissionens databas över pressmeddelandenexternal link hittar du även kommissionärernas tal (välj SPEECH i menyn för dokumenttyp).

Från EU:s pressrumexternal link kan du komma vidare till aktuell information om EU:s verksamhet och pressmaterial om aktuella ämnen. Det finns även länkar till de andra EU-institutionernas pressavdelningar.

Kommissionens mediatek innehåller videoklippexternal link och ljudupptagningar som du kan ladda ner. De gäller evenemang inom EU:s institutioner: möten, officiella besök, presskonferenser, undertecknande av fördrag osv. I mediateket finns röster från Europa på EU:s olika språk i form av viktiga tal och uttalanden från framstående personer i EU:s historia. Registrerade användare kan ladda ner dessa och det är kostnadsfritt att registrera sig.

EU-institutionernas databaser (Terminologi)

Iateexternal link (interaktiv terminologi för Europa) är EU:s interinstitutionella termbank. Följande parter medverkar i Iate-projektet: kommissionen, parlamentet, rådet, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken och översättningscentrum för EU:s organ.

Europeiska miljöbyråns ordlistaexternal link innehåller cirka 500 engelska miljötermer, med definitioner, källor för definitionerna osv, samt översättningar till 26 språk.

EU-institutionernas webbplatser (Terminologi)

Europeiska kommissionen har utarbetat ”En klarspråksguide till EU-jargongen”external link på alla EU-språk, och en ordlista med förklaringar till svåra tekniska termer och juridiska begrepp. Den finns på 15 officiella EU-språk.

Några av kommissionens generaldirektorat har ordlistor på sina webbplatser: regionalpolitikexternal link, beskattningexternal link, tullexternal link, förkortningar på beskattnings- och tullområdenaexternal link, budgetexternal link.

Webbplatser i medlemsstaterna (Terminologi)

Spanien

Diccionario de la Real Academia external link

Tjeckien

Prehled závazných termínu pro ceské preklady právních predpisu ES external link(Termdatabas hos samordnings- och revisioncentret, avdelningen för förenlighet med EG-rätten)

Estland

ESTERMexternal link (databas hos Estlands översättningscenter för rättsakter)

Ungern

Terminológiai Adatbázisexternal link (ungersk termbas hos justitiedepartements enhet för översättningssamordning)

Lettland

TTCexternal link (webbaserad termbank hos det lettiska översättnings- och terminologicentret)

Litauen

Terminu glosarijusexternal link (termdatabas hos Litauens parlament, Seimas)

Polen

Baza danych terminologicznych Urzedu Komitetu Integracji Europejskiej external link(termbas hos översättningsavdelningen på kommittén för Europaintegration)

Slovenien

EVROTERMexternal link (termdatabas hos översättningsavdelningen hos det slovenska ministeriet för europafrågor)


Finland

Valterexternal link (Finländska regeringens termbank)

Internationella organisationers webbplatser (Terminologi)

FAOexternal link (Food and Agriculture Organization - FN:s fackorgan för livsmedel- och jordbruksfrågor)

FAO:s ordlista över fiskeritermerexternal link

FAO Glossary of Biotechnology for Food and Agriculture external link

IECexternal link (Internationella elektrotekniska kommissionen)

ILOexternal link (Internationella arbetsorganisationen)

IMFexternal link (Internationella valutafonden)

ISIexternal link (International Statistical Institute)

ITUexternal link (Internationella teleunionen)

UNESCOTERMexternal link (UNESCO:s termbas)

UNTERMexternal link (FN:s termbas)

WTOexternal link (Världshandelsorganisationen)