Sti

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Dokumenter og terminologi

Traktater og lovgivning

Alle links i dette afsnit er til webstedet EUR-Lexexternal link, som giver dig adgang til EU’s lovgivning. De fører til engelsksprogede sider, medmindre andet er angivet. Hvis du vil skifte til et andet sprog, skal du blot klikke på den pågældende knap øverst på siden.

Du kan få flere oplysninger om dokumenterne i EUR-Lex samt om de lovgivningsmæssige procedurer og aktørerne i EU-systemet ved at gå ind på “Aktørerne i EU’s lovgivningsprocesexternal link.

Traktaterneexternal link udgør EU's primære retskilde, hvilket kan sammenlignes med medlemslandenes forfatninger.

“Registeret over gældende EF-forskrifter” giver adgang til de retsakter, der vedtages af EU-institutionerne i henhold til traktaterne. Retsakterne er opdelt efter tema. Hvis du leder efter en bestemt retsakt, kan du også søge på dokumentnummeretexternal link.

EUR-Lex indeholder alle udgaver af Den Europæiske Unions Officielle Tidendeexternal link (EUT) i pdf-format fra 1998 og frem. Specialudgaven indeholder teksten i pdf-format til de retsakter, EU havde vedtaget inden udvidelsen i 2004, på de ni nye sprog. Hvis du f.eks. er i den polske udgave af EUT, kan du finde alle de gældende lovregler på skatteområdet, der blev vedtaget før maj 2004, på polsk ved at klikke på ”W ydanie specjalne 2004” og derefter på linket til kapitel 9 i registeret.

Den Europæiske Unions aktiviteter

I den almindelige beretning om Den Europæiske Unions Virksomhedexternal link, som Kommissionen udgiver en gang om året på alle EU-sprogene, gennemgås EU’s aktiviteter i det forløbne år.

På webstedet “ Resuméer af lovgivningenexternal link” kan man finde sammendrag af de vigtigste lovgivningsmæssige foranstaltninger og procedurer for hver af Den Europæiske Unions aktiviteter. Webstedet indeholder en række faktablade, der er opdelt på 32 emneområder. Faktabladene findes ikke på alle EU-sprogene endnu, men de indeholder links til den fulde tekstudgave af den pågældende lovgivning på alle tilgængelige sprog.

 

Europa-Kommissionen

På Europa-serveren external link, der er Europa-Kommissionens port til EU, kan du finde en decideret sprogportalexternal link, der giver dig adgang til alle oplysninger om bl.a. politikker, aktiviteter og beskæftigelse inden for oversættelseexternal link og tolkningexternal link.

Du kan finde kommissærernes taler blandt dokumenterne i Kommissionens database for pressemeddelelserexternal link (vælg “SPEECH” i "type"-menuen).

Fra EU Press Roomexternal link kan du få adgang til ajourførte oplysninger om EU’s seneste aktiviteter og pressemateriale om særlige temaer. Der er også links til de andre institutioners pressetjenester.

På Kommissionens Audiovisual Serviceexternal link-portal kan du finde video- og audiooptagelser til at downloade. De giver dig et indblik i, hvad der sker i EU-institutionerne: møder, officielle besøg, pressekonferencer, undertegnelse af traktater osv. Her kan du høre europæiske stemmer på et af de mange EU-sprog i form af vigtige taler og erklæringer fra nogle af nøgledeltagerne i den europæiske integrationsproces. Som registreret bruger kan du downloade disse optagelser. Det koster ikke noget at registrere sig.

EU-institutionernes databaser (Terminologi)

IATEexternal link (Interaktiv Terminologi for Europa) er EU's interinstitutionelle termdatabase. Projektpartnerne er Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Revisionsret, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank og Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Det Europæiske Miljøagenturs elektroniske glossar external linkindeholder ca. 500 engelske miljøtermer med definitioner og kilder osv. samt oversættelse heraf til Miljøagenturets 26 sprog.

EU-institutionernes websteder (Terminologi)

Europa-Kommissionen har udarbejdet en guide til EU-jargonexternal link på alle EU-sprogene og et glossarexternal link med forklaringer på de fleste tekniske og juridiske termer, som i øjeblikket foreligger på EU15-sprogene

Nogle af Kommissionens generaldirektorater har også lagt glossarer ud på deres websteder: regionalpolitikexternal link, beskatningexternal link, toldexternal link, forkortelser på told‑ og skatteområdetexternal link, budgetexternal link.

Medlemsstaternes websteder (Terminologi)

Spanien

Diccionario de la Real Academia external link

Tjekkiet

Prehled závazných termínu pro ceské preklady právních predpisu ES external link
(terminologisk database, Koordinerings- og sprogrevisionscentret, afdelingen for tilnærmelse til EU-lovgivningen)

Estland

ESTERMexternal link (termbase for Det Estiske Center for Juridiske Oversættelser)

Ungarn

Terminológiai Adatbázisexternal link
(ungarsk terminologidatabase for Justitsministeriets afdeling for oversættelseskoordinering)

Letland

TTCexternal link (internet-termbank for Det Lettiske Oversættelses- og Terminologicenter)

Litauen

Terminu glosarijusexternal link (terminologisk database for det litauiske parlament, Seimas)

Polen

B aza danych terminologicznych U rzedu K omitetu I ntegracji E uropejskiej
external link(terminologisk database for oversættelsesafdelingen ved Kontoret for Udvalget for Europæisk Integration

Slovenien

EVROTERMexternal link
(terminologisk database for oversættelsesafdelingen ved Sloveniens regeringskontor for europæiske anliggender (GOEA))


Finland

Valterexternal link (den finske regerings termbank)

Internationale organisationers websteder (Terminologi)

FAOexternal link (FN’s Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation)

FAO’s fiskeriglossarexternal link

FAO’s glossar for bioteknologi på levnedsmiddel‑ og landbrugsområdet external link

IECexternal link (Den Internationale Elektroniske Kommission)

ILOexternal link (Den Internationale Arbejdsorganisation)

IMFexternal link (Den Internationale Valutafond)

ISIexternal link (Det Internationale Statistiske Institut)

ITUexternal link (Den Internationale Telekommunikationsunion)

UNESCOTERMexternal link (De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur)

UNTERMexternal link (De Forenede Nationer)

WTOexternal link (Verdenshandelsorganisationen)