Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Pomoc univerzitám

Európska komisia úzko spolupracuje s univerzitami external link, ktoré poskytujú odbornú prípravu v oblasti konferenčného tlmočenia, aby zabezpečila vysoké profesionálne štandardy.

Hoci Komisia sama neorganizuje kurzy odbornej prípravy v oblasti tlmočenia, zabezpečuje pomoc skúsenými školiteľmi priamo na mieste i diaľkovo a poskytuje granty pre univerzity a štipendiá pre študentov.

Pomoc priamo na mieste

Pedagogická pomocexternal link

Na požiadanie vám môžeme priamo na mieste na našich partnerských univerzitách poskytnúť odbornú prípravu, ktorú vedú školitelia GR pre tlmočenie s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti konferenčného tlmočenia a praktických výcvikových techník. Túto formu odbornej prípravy možno prispôsobiť individuálnym potrebám univerzít.

Študijné návštevy na GR pre tlmočenieexternal link

Návštevy na GR pre tlmočenie poskytujú študentom tlmočenia príležitosť, aby sa oboznámili s fungovaním inštitúcií a najmä s prácou tlmočníkov na stretnutiach. Študenti sa môžu na týchto stretnutiach zúčastniť a tlmočiť v nemej kabínke za prítomnosti školiteľov, a tak získať predstavu o svojom budúcom profesionálnom živote.

SCiCLOUD

SCiCLOUD pozostáva zo širokej škály digitálnych zdrojov (napr. vzdelávacích videí a zbierky prejavov), ako aj interaktívnych služieb vo forme virtuálnych kurzov.

Virtuálne kurzyexternal link

Ponúkame interaktívne virtuálne kurzy, na ktorých naši školitelia so skúsenosťami v oblasti tlmočenia usmerňujú a hodnotia študentov na diaľku prostredníctvom videokonferencií. Virtuálne kurzy si prirodzene vyžadujú existujúci, kompatibilný videokonferenčný systém (viac informácií: SCIC-VIRTUAL-CLASS@ec.europa.euexternal link ). Do našej tzv. virtuálnej triedy sa zapojilo už 25 univerzít z celej Európy.

Zbierka prejavovexternal link

Zbierka prejavov je nástroj elektronického vzdelávania, ktorý vypracovalo GR pre tlmočenie a ktorý poskytuje materiál odbornej prípravy osobitne prispôsobený pre študentov a školiteľov konferenčného tlmočenia. Obsahuje zbierku zaznamenaných prejavov, ktoré sú usporiadané podľa jazyka, úrovne obťažnosti, druhu tlmočenia a témy.

SCICtrainexternal link

SCICtrain je úplne novou zbierkou video modulov, ktoré pokrývajú širokú škálu tlmočníckych techník, nástrojov a zdrojov prostredníctvom ukážok, osobných tipov a krátkych „prednášok“ od našich skúsených profesionálnych tlmočníkov a školiteľov.

Zvukové záznamy (podcast)external link

Tlmočnícke zvukové záznamy Európskej komisie sa venujú rôznym otázkam z oblasti tlmočenia – niektoré technickým, iné skôr filozofickým. Vypočujte si dlhoročných tlmočníkov, ktorí hovoria o svojich skúsenostiach a práci na medzinárodných konferenciách.

Granty pre univerzity

Poskytujeme finančnú podporu projektom univerzítexternal link, ktoré študijným programom dodávajú európsky rozmer (napr. výučbu nezvyčajných jazykových kombinácií), postgraduálnym kurzom konferenčného tlmočenia, cezhraničným projektom spolupráce. V rokoch 2013 až 2014 tieto granty využilo sedem univerzít. Pracovný program na rok 2014 external link

Štipendiá

Chcete sa stať konferenčným tlmočníkom? Možno máte nárok na študijné štipendiumexternal link od GR pre tlmočenie.

SCIC – univerzitné konferencie

GR pre tlmočenie raz ročne usporadúva univerzitnú konferenciuexternal link, na ktorej sa zúčastňujú účastníci z univerzít, národných vlád a európskych i medzinárodných inštitúcií.