Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Att jobba för GD Tolkning

Fast anställning

Inom GD Tolkning arbetar både administrativ personal och språkpersonal (tolkar). För en fast tjänst gäller samma regler gäller för alla fasta anställningar inom Europeiska kommissionenexternal link. Rekryteringen av fast anställd personal bygger på en urvalsprocess i form av öppna antagningsprovexternal link, för att garantera att alla medborgare i EU har samma möjligheter att erbjudas en sådan anställning. De som godkänns i proven hamnar på en lista över godkända kandidater och från dessa listor erbjuds administrativ personal och språkpersonal anställning när det finns lediga tjänster. Vanligtvis rekryteras man i de längre lönegraderna, som är AD5 för tolkarna. Om du är intresserad av att bli översättare, besök då GD Översättnings webbsida om rekryteringexternal link.

Öppna uttagningsprov för tolkar anordnas allt efter personalbehovet i de enskilda tolkenheterna. Man måste uppfylla flera antal krav för att få delta i proven, i synnerhet krav på utbildning och språkprofil (bl.a. när det gäller vilka passiva språk som behövs i av de olika tolkenheterna). Proven innehåller flera moment: prov i konsekutivtolkning och simultantolkning, och i vissa fall även till ett returspråk. Dessutom hålls prov i olika icke-språkliga ämnen.

I undantagsfall – om det finns särskilda eller brådskande behov – kan tolkar erbjudas tidsbegränsad anställning.

Frilanstolkar

Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och EG-domstolen har egna tolkavdelningar, men rekryteringen av fast anställda tolkar och urvalet av frilanstolkar görs gemensamtexternal link.

Tolkpraktik

GD Tolkning har inga praktikplatser för tolkar, men samarbetar med flera tolkutbildningar pdf - 2 MB [2 MB] .

Ackrediteringsprov för frilanstolkar från kandidatländerna

- Om du vill anmäla dig till proven, se webbsidan om ackreditering av frilanstolkarexternal link.

- Om du redan fyllt i den elektroniska anmälningsblanketten en gång, behöver du göra det igen.

- Alla handlingar måste vara oss tillhanda senast före utsatt datum, om sådant anges.

- Du är välkommen att skicka in din ansökan när som helst, även om det inte finns några planerade prov.