Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Δυνατότητες σταδιοδρομίας στη ΓΔ Διερμηνείας

Θέσεις προσωπικού

Η ΓΔ Διερμηνείας απασχολεί υπαλλήλους τόσο του διοικητικού όσο και του γλωσσικού κλάδου (διερμηνείς). Για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως και για οποιαδήποτε άλλη μόνιμη θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπήexternal link. Για να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης για όλους τους πολίτες της Ένωσης, η πρόσληψη στηρίζεται σε διαδικασία επιλογής μέσω γενικών διαγωνισμώνexternal link,οι οποίοι οδηγούν στην κατάρτιση εφεδρικού πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων. Από τον πίνακα αυτό προσλαμβάνεται το διοικητικό προσωπικό και οι διερμηνείς, συνήθως στα χαμηλότερα επίπεδα σταδιοδρομίας, που για τους διερμηνείς είναι ο βαθμός AD5. Αν σας ενδιαφέρει η σταδιοδρομία του μεταφραστή, σας παραπέμπουμε στη σελίδα για τις προσλήψεις μόνιμων μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίαςexternal link.

Οι γενικοί διαγωνισμοί για διερμηνείς διοργανώνονται ανάλογα με τις ανάγκες προσωπικού σε κάθε μονάδα διερμηνείας. Για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς αυτούς πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση και τις γλώσσες των υποψηφίων (π.χ. παθητικές γλώσσες για τις οποίες υπάρχουν ανάγκες στις μονάδες διερμηνείας). Οι εξετάσεις συνίστανται σε μία σειρά δοκιμασιών : δοκιμασίες στη διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία και, ανάλογα με την περίπτωση, σε μία γλώσσα "retour"; δοκιμασίες σε διάφορα μη γλωσσικά θέματα.

Κατ’εξαίρεση, για την κάλυψη ειδικών ή επειγουσών αναγκών, είναι δυνατόν να προσληφθούν διερμηνείς ως έκτακτοι υπάλληλοι.

Διερμηνείς free lance (εξωτερικοί διερμηνείς)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχουν τη δική τους υπηρεσία διερμηνείας αλλά η πρόσληψη μόνιμων διερμηνέων και η επιλογή διερμηνέων free lance πραγματοποιούνται από κοινούexternal link.

Ασκούμενοι διερμηνείς

Η ΓΔ Διερμηνείας δεν διαθέτει θέσεις για ασκούμενους διερμηνείς, αλλά έχει στενούς δεσμούς με ορισμένες σχολές διερμηνείας pdf - 2 MB [2 MB] .

Δοκιμασίες πιστοποίησης για διερμηνείς free lance στις υποψήφιες χώρες

- Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση, σας παραπέμπουμε στη σελίδα για την πιστοποίηση των διερμηνέων free lanceexternal link.

- Εάν έχετε ήδη συμπληρώσει το ηλεκτρονικό έντυπο στο παρελθόν, δεν πρέπει να το ξανασυμπληρώσετε..

- Όλα τα έγγραφα πρέπει να έχουν κατατεθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει ενδεχομένως τεθεί.

- Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας οποτεδήποτε, ακόμη και εάν δεν έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή δοκιμασίας.