Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

A to Z

A

 • A to Z
  ...
 • Att arrangera en konferens
  Konferenser är en viktigt del av Europeiska kommissionens kommunikationspolitik. DG Tolknings enhet för organisation av konferenser är kommissionens professionella konferensarrangör och sköter evenemang i Bryssel och över hela världen på uppdrag av k...
 • Att arrangera en konferens
  Konferenser är en viktigt del av Europeiska kommissionens kommunikationspolitik. DG Tolknings enhet för organisation av konferenser är kommissionens professionella konferensarrangör och sköter evenemang i Bryssel och över hela världen på uppdrag av k...
 • Att jobba för GD Tolkning
  Fast anställning Inom GD Tolkning arbetar både administrativ personal och språkpersonal (tolkar). För en fast tjänst gäller samma regler gäller för alla fasta anställningar inom Europeiska kommissionen . Rekryteringen av fast anställd personal bygger...

B

 • Böcker om tolkning
  Böcker om tolkyrket Böcker om tolkutbildning Seleskovitch, Danica en Marianne Lederer Pédagogie raisonnée de l'interprétation : deuxième édition corrigée et augmentée Didier Érudition/Klincksieck, Office des publications officielles des Communautés e...

D

 • Dokument och terminologi
  Fördrag och lagstiftning Europeiska unionens verksamhet Europeiska kommissionen EU-institutionernas databaser (Terminologi) EU-institutionernas webbplatser (Terminologi) Webbplatser i medlemsstaterna (Terminologi) Internationella organisationers webb...

E

 • En konferenstolks språkkombination
  Oftast tolkar en konferenstolk från sina passiva språk till sitt modersmål. Modersmålet kallas det aktiva språket, ibland A-språket. Vissa tolkar behärskar ett annat språk än modersmålet mycket bra och kan tolka till det språket från ett eller flera ...
 • En kort historik
  Redan från starten har generaldirektoratet för tolkning, som tidigare kallades för Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser eller SCIC, efter den franska förkortningen, hållit jämna steg med Europeiska unionens utveckling (tidigare Europeiska...
 • En simultantolks arbetsplats
  Många konferensanläggningar har fasta tolkkabiner och inbyggd utrustning för simultantolkning. Om det inte finns några fasta tolkkabiner, arbetar simultantolkar i flyttbara kabiner. I Europeiska kommissionens viktigaste konferensanläggning, Centre de...

F

 • Flerspråkiga chattar
  Europeiska kommissionen anordnar då och då flerspråkiga chattar: politiker samtalar med EU-medborgarna som är uppkopplade på Internet med hjälp av ett chattprogram. Allmänheten kan följa diskussionen på något av de olika språk som används. Inkommande...
 • Flerspråkiga webbsändningar med chatt
  Vid virtuella konferenser kombinerar man ofta fler olika kommunikationshjälpmedel. GD Tolkning använder en kombination av följande hjälpmedel : ”Webbsändning” som gör det möjligt för människor var som helst att följa en konferens på något av de språk...

H

 • Hur bör en konferenslokal utformas med tanke på tolkning?
  GD Tolkning har lång erfarenhet av hur man bygger och renoverar mötes- och konferenslokaler och installerar anläggningar för simultantolkning. GD Tolkning delar gärna med sig av sin kunskap till arkitekter, byggnadsföretag och andra som skapar och fö...
 • Hur man gör för att med framgång leda ett möte med tolkning
  Varje tolklag har en lagledare. Han eller hon kontaktar dig före mötet för att bekräfta vilka språk som finns tillgängliga och för att komma överens om tidsplaneringen och andra viktiga aspekter. Kontrollera dessa punkter innan du öppnar mötet. I sam...

I

 • Internationellt samarbete
  GD Tolkning har tagit initiativet till och lanserat två projekt om magisterexamen med hjälp av GD Utbildning och kultur och TNP European University Networks. Dessa magisterprogram för samman universitet från olika länder för att stärka samarbetet, de...

K

 • Kundundersökning
  Under tidsperioden 12-23 november 2007 genomförde generaldirektoratet för tolkning på Europeiska Kommissionen en kundundersökning som vände sig till deltagarna i möten på Rådet, Kommissionen, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommitten samt Regionkom...

N

 • News
  ...

O

R

 • Riktlinjer för talare vid webbutsändningar
  Tack vare tekniken med direktsändning på Internet eller webbutsändningar kan människor följa konferenser över Internet var de än befinner sig (på jobbet eller hemma). Genom att man kombinerar digital ljud- och videoteknik och bildspel (t.ex. PowerPoi...

S

 • Språkregim
  Tolkar talar om aktiva och passiva språk. Ett aktivt språk är ett språk som tolken talar och som mötesdeltagarna kan lyssna till. Ett passivt språk är ett språk som tolken förstår och som talas av mötesdeltagarna. Vid ett möte där den s.k. språkregim...
 • Stöd till universiteten
  EU-kommissionen samarbetar nära med universitet som utbildar konferenstolkar för att förvissa sig om utbildningarna ger de färdigheter som krävs av professionella tolkar. Kommissionen anordnar inte själv några kurser i tolkning men GD Tolknings erfar...
 • Så får man ett flerspråkigt möte att fungera
  Generaldirektoratet för tolkning tillhandahåller tolkar för mellan 10 000 och 11 000 möten varje år. Det är tolkens uppgift att se till att kommunikationen fungerar mellan de mötesdeltagare som inte har något gemensamt språk. Vår erfarenhet är att oc...

T

 • Tips till talare
  Europeiska kommissionens generaldirektorat för tolkning har mångårig erfarenhet av tolkning. Våra tolkar har ställt samman några tips för dig som ska tala på ett möte med tolkning. Du kan skriva ut tipsen i pdf-format. När du får ordet, placera din m...

V

 • Vad vi gör
  Vad gör GD Tolkning? Varför är alla de där språken viktiga? Vem anlitar GD Tolkning? Vad kostar allt? Hur organiseras tolkningen? GD Tolkning i siffror Vad gör GD Tolkning?  Generaldirektoratet för tolkning (GD Tolkning – också kallat SCIC) är EU-kom...
 • Vad är asymmetrisk tolkning?
  Samtliga mötesdeltagare talar sitt modersmål, men lyssnar på tolkning som bara görs till ett visst antal språk. Ofta förstår mötesdeltagarna ett eller (flera) av de stora språken, men de vill inte tala det språket. Asymmetrisk tolkning är ett sätt at...
 • Vad är chevaltolkning?
  Tolken pendlar mellan två kabiner under ett och samma möte. En chevaltolk (cheval är det franska order för häst) kan sägas rida gränsle över två kabiner vid ett möte. Vanligtvis finns det minst två tolkar för varje språk, men om det vid ett möte samt...
 • Vad är konferenstolkning?
  Inom konferenstolkningen arbetar man med det talade ordet, dvs. tolken överför vad som sägs på ett språk till ett annat på ett naturligt och flytande sätt och återger även talarens uttryckssätt, ton och emfas. Tolken talar i första person. Mer......
 • Vad är konferenstolkning?
  Inom konferenstolkningen arbetar man med det talade ordet, dvs. tolken överför vad som sägs på ett språk till ett annat på ett naturligt och flytande sätt och återger även talarens uttryckssätt, ton och emfas. Tolken talar i första person. Tolkning f...
 • Vad är konsekutivtolkning?
  Tolkning efter det att talaren talat klart. Tolken sitter tillsammans med mötesdeltagarna, lyssnar till talaren och återger därefter talet på ett annat språk, oftast med hjälp av stödanteckningar. Konsekutivtolkning ersätts nuförtiden ofta med simult...
 • Vad är pivottolkning?
  Tolkning med ett enda språk som relä. Om endast en eller två tolkar har ett mindre vanligt språk som passivt språk, säger man att de fungerar som ”p ivottolkar” för de andra tolkkabinerna, som relätolkar från dem. Ordet ”pivot” är franska och betyder...
 • Vad är relätolkning?
  Tolkning mellan två språk via ett tredje Om en talare talar ett språk som inte täcks av någon tolk i den kabin som tolkar det språk som är aktivt språk, kan kabinen koppla upp sig (ljudlänk) på en kanal som går från en kabin som tolkar från språket i...
 • Vad är returtolkning?
  Tolkning från tolkens modersmål till ett annat språk. Som regel tolkar en tolk till sitt modersmål, men vissa tolkar kan även ett andra språk så bra att de kan tolka till det språket från sitt modersmål. Detta kallas ”returtolkning”. Några få tolkar ...
 • Vad är simultantolkning?
  Tolkning samtidigt som en mötesdeltagare talar. Tolken arbetar i en ljudisolerad kabin tillsammans med minst en annan tolk. I mötesrummet talar talaren i en mikrofon, tolken lyssnar till talet i hörlurar och återger talet i en mikron nästan samtidigt...
 • Vad är teckenspråkstolkning?
  Simultantolkning till teckenspråk. Teckenspråkstolkar tolkar vid möten där det finns hörselskadade deltagare och tolkar från det talade språket till teckenspråk och från teckenspråk till tal. Tolken sitter eller står fullt synlig framför de hörselska...
 • Vad är viskningstolkning?
  Viskad simultantolkning. Tolken sitter eller står bland mötesdeltagarna och tolkar simultant och viskar tolkningen direkt i mötesdeltagarens öra. Viskad tolkning kan endast användas när det är fråga om ett litet antal mötesdeltagare som sitter eller ...
 • Videokonferens kombinerat med direktmeddelanden
  Hittills har standarderna för videokonferenser (dvs. ITU-T H.320 som används med ISDN eller H.323 för IP-nät) inte uppfyllt de tekniska kraven för simultanttolkning enligt standarden ISO-2603 och i Kodex för ny teknik som många yrkesverksamma konfere...
 • Vår kommissionär
  GD Tolkning rapporterar till vice ordförande Kristalina Georgieva .  ...

W