Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

A to Z

A

 • A to Z
  ...
 • Ako úspešne predsedať stretnutiu, na ktorom sa tlmočí
  Každý tím tlmočníkov má svojho vedúceho tímu. Ten sa s vami spojí pred začatím stretnutia, aby potvrdil dostupné jazyky a predložil iné relevantné informácie o pracovných podmienkach/časovom harmonograme. Na začiatku stretnutia oznámte, ktorými jazyk...
 • Aký prínos môžu mať pre vás viacjazyčné stretnutia
  Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie každoročne zabezpečuje tlmočníkov na približne 10 000 až 11 000 schôdzí. Úlohou tlmočníkov je umožniť komunikáciu medzi delegátmi, ktorí neovládajú ten istý jazyk. Skúsenosti ukazujú, že pri práci na viacjazyčnom ...

D

 • Dokumenty a terminológia
  Zmluvy a právne predpisy Činnosti Európskej únie Európska komisia Databázy európskych inštitúcií (Terminológia) Stránky európskych inštitúcií (Terminológia) Stránky členských štátov (Terminológia) Stránky medzinárodných organizácií (Terminológia) Zml...

J

 • Jazyková kombinácia konferenčných tlmočníkov
  Vo väčšine prípadov tlmočia konferenční tlmočníci z pasívnych jazykov do svojich materinských jazykov. Materinský jazyk je ich aktívny jazyk tento jazyk sa niekedy označuje ako jazyk A. Niektorí tlmočníci ovládajú iný ako materinský jazyk rovnako dob...
 • Jazykový režim
  Tlmočníci používajú termíny aktívne a pasívne jazyky. Aktívny jazyk je jazyk, ktorým tlmočníci hovoria a účastníci konferencie ho počúvajú. Pasívny jazyk je jazyk, ktorým hovoria účastníci konferencie a ktorému tlmočníci rozumejú. Stretnutie s jazyko...

K

 • Komisárka
  Za GR pre tlmočenie zodpovedá podpredsedníčka Komisie Kristalina Georgievová .  ...

M

 • Medzinárodná spolupráca
  GR pre tlmocenie iniciovalo a rozbehlo dva magisterské projekty za pomoci GR pre vzdelávanie a kultúru a sietí európskych univerzít TNP. Tieto magisterské programy spájajú univerzity z rôznych krajín s cielom podporit ich spoluprácu, zhromaždit odbor...
 • Myslite na tlmočenie pri plánovaní vášho stretnutia
  Rozhodli ste sa uskutočniť stretnutie, na ktorom sa tlmočí. Rozsiahle skúsenosti a nedávny výskum v oblasti komunikácie ukazujú, že pri príprave vášho stretnutia sú dôležité tieto body. Skontrolujte všetky tieto body pred začatím ďalšej činnosti : Ot...

N

 • News
  ...

O

 • Organizácia konferencií
  Organizácia konferencií zohráva strategickú úlohu v komunikacnej politike Európskej komisie. Oddelenie pre organizáciu konferencií na GR pre tlmocenie je profesionálnym organizátorom konferencií Komisie a má na starosti podujatia pre rôzne útvary Kom...
 • Organizácia konferencií
  Organizácia konferencií zohráva strategickú úlohu v komunikačnej politike Európskej komisie. Oddelenie pre organizáciu konferencií na GR pre tlmočenie je profesionálnym organizátorom konferencií Komisie a má na starosti podujatia pre rôzne útvary Kom...

P

 • Pomoc pri projektovaní konferenčného vybavenia
  GR pre tlmočenie má dlhodobé skúsenosti s konštrukciou a renováciou zasadacieho a konferenčného vybavenia, ktorého súčasťou je vybavenie pre simultánne tlmočenie. GR pre tlmočenie sa ochotne podelí o svoje know-how s architektmi, staviteľmi alebo pos...
 • Pomoc univerzitám
  Európska komisia úzko spolupracuje s univerzitami, ktoré poskytujú odbornú prípravu v oblasti konferenčného tlmočenia, aby zabezpečila vysoké profesionálne štandardy. Hoci Komisia sama neorganizuje kurzy odbornej prípravy v oblasti tlmočenia, zabezpe...
 • Pracovisko simultánneho tlmočníka
  Mnohé konferenčné centrá sú vybavené kabínami a zariadeniami na simultánne tlmočenie. Ak nie sú v konferenčnej miestnosti zabudované tlmočnícke kabíny, pracujú tlmočníci v kabínach prenosných. Hlavné konferenčné centrum Európskej komisie, Centre de C...
 • Pracovné príležitosti na GR pre tlmočenie
  Ako sa stať slovenským konferenčným tlmočníkom v Bruseli ? Katarína Skačániová, vedúca Slovenského tlmočníckeho oddelenia na Európskej komisii, hovorí o tom, aké podmienky musia splniť slovenskí tlmočníci, ak chcú pracovať pre európske inštitúcie. Em...
 • Prieskum spokojnosti zákazníkov
  Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie pri Európskej komisii uskutočnilo v čase od 12. do 23. novembra 2007 prieskum spokojnosti medzi účastníkmi zasadnutí prebiehajúcich na pôde Rady ministrov, Komisie, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a V...

R

 • Rady pre rečníkov
  GR pre tlmočenie Európskej komisie zhromaždilo skúsenosti nadobudnuté počas mnohých rokov a naši tlmočníci pripravili všeobecné rady pre rečníkov na stretnutiach, na ktorých sa tlmočí. Brožúru s týmito informáciami si môžete vytlačiť vo formáte PDF. ...

S

 • Stručný vývoj
  Od začiatku bolo Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie, predtým označované ako Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby - SCIC z francúzskeho akronymu - súčasťou vývoja udalostí v Európskej únii (predtým Európskeho spoločenstva) a držalo krok s každým...

T

U

 • Usmernenia pre rečníkov v prípade webového vysielania
  Médiá technológie prenosu prúdu údajov (streaming) alebo webového vysielania (webcasting) umožňujú účastníkom sledovať konferencie prostredníctvom internetu z ktoréhokoľvek vzdialeného miesta (kancelárie/domova). Kombinácia digitálneho zvuku a videa ...

V

 • Viacjazyčné diskusie
  Európska komisia organizuje viacjazyčné „diskusie“: osobnosti politického života komunikujú s európskymi občanmi pripojenými na internet využívajúc systém diskusií. Internetové diskusie (chat) je možné sledovať v ktoromkoľvek z rôznych poskytovaných ...
 • Viacjazyčné webové vysielanie kombinované s internetovou diskusiou
  Virtuálne konferencie často kombinujú niekoľko mediálnych nástrojov. GR pre tlmočenie zvyčajne poskytuje kombináciu týchto postupov : Webové vysielanie, ktoré umožňuje kdekoľvek sa nachádzajúcim účastníkom sledovať konferenciu v zasadacej miestnosti ...
 • Videokonferencia kombinovaná s okamžitým odosielaním správ.
  Normy video konferencií (t. j. ITU-T H.320 používané pri ISDN alebo H.323 linkách na sieťach IP) ešte zatiaľ nespĺňajú technické požiadavky simultánneho tlmočenia uvedené v normách ISO-2603 a v Kódexe nových technológií, ktoré prijali mnohí rôzni pro...

W

Z

 • Zoznam literatúry
  Odborné práce na tému profesie tlmočníkov Odborné práce na tému odborná príprava tlmočníkov Seleskovitch, Danica a Marianne Lederer Pédagogie raisonnée de l'interprétation : deuxième édition corrigée et augmentée Didier Érudition/Klincksieck, Office ...

Č

 • Čo je to asymetrické tlmočenie?
  Všetci účastníci hovoria vo svojich materinských jazykoch, ale tlmočí sa len do niekoľkých jazykov. Účastníci stretnutia často rozumejú jednému alebo niekoľkým svetovým jazykom, ale nie sú v nich dostatočne dobrí na to, aby v nich mohli hovoriť. Asym...
 • Čo je to konferenčné tlmočenie?
  Konferenčné tlmočenie sa zaoberá výlučne ústnou komunikáciou: prirodzené a plynulé predanie odkazu z jedného jazyka do druhého pričom sa zachováva spôsob, akým rečník svoj príhovor prednáša, a používanie prvej osoby. Ďalšie informácie......
 • Čo je to konferenčné tlmočenie?
  Konferenčné tlmočenie sa zaoberá výlučne ústnou komunikáciou: prirodzené a plynulé predanie odkazu z jedného jazyka do druhého pričom sa zachováva spôsob, akým rečník svoj príhovor prednáša, a používanie prvej osoby. Nemalo by sa to zamieňať s prekla...
 • Čo je to konzekutívne tlmočenie?
  Tlmočenie po tom, ako rečník dohovoril. Tlmočník sedí medzi účastníkmi konferencie a počúva vystúpenie, ktoré potom pretlmočí v inom jazyku. Väčšinou si počas príhovoru robí poznámky. V súčasnosti sa konzekutívne tlmočenie takmer nahradilo simultánny...
 • Čo je to relay?
  Tlmočenie medzi dvomi jazykmi prostredníctvom tretieho kontaktného jazyka. Ak účastník stretnutia hovorí jazykom, pre ktorý nie je k dispozícii tlmočník v kabíne s aktívnym jazykom môže byť táto kabína prostredníctvom zvukového spojenia napojená na i...
 • Čo je to retour?
  Tlmočenie z materinského jazyka do cudzieho jazyka. Zvyčajne tlmočníci tlmočia do svojho materinského jazyka. Niektorí tlmočníci ovládajú druhý jazyk do takej miery, že sú do neho schopní tlmočiť zo svojho materinského jazyka. Tento postup sa označuj...
 • Čo je to simultánne tlmočenie?
  Tlmočenie, ktoré prebieha súčasne s vystúpením rečníka. Každý tlmočník pracuje v zvukotesnej kabíne aspoň s jedným ďalším kolegom. Rečník v zasadacej miestnosti hovorí do mikrofónu a tlmočník počúva vystúpenie v slúchadlách a tlmočí ho do mikrofónu t...
 • Čo je to tlmočenie v posunkovej reči?
  Simultánne tlmočenie do posunkovej reči. Tlmočníci posunkovej reči pracujú na stretnutiach s účastníkmi so sluchovým postihnutím a tlmočia z hovoreného jazyka do posunkovej reči a naopak. Tlmočníci sedia alebo stoja na viditeľnom mieste pred účastník...
 • Čo je to šušotáž?
  Simultánne tlmočenie šepkaním. Tlmočník sedí alebo stojí medzi účastníkmi rozhovoru a šepkaním priamo do ucha účastníkov simultánne tlmočí. Šušotáž je možné použiť len v prípade veľmi malého počtu účastníkov rozhovoru, ktorí sedia alebo stoja neďalek...
 • Čo robíme
  Čím sa GR pre tlmočenie zaoberá? Prečo sú všetky jazyky dôležité? Pre koho pracuje GR pre tlmočenie? Koľko to všetko stojí? Ako je tlmočenie organizované? Základné údaje o GR pre tlmočenie Čím sa GR pre tlmočenie zaoberá? Generálne riaditeľstvo pre t...
 • Čo znamená cheval?
  Tlmočník, ktorý pracuje striedavo počas jedného stretnutia v dvoch kabínach. Tlmočník cheval (po francúzsky kôň) „sedí“ počas stretnutia v dvoch kabínach. Obyčajne sa na stretnutí zúčastňujú aspoň dvaja tlmočníci pre každý jazyk. V prípade, že stretn...
 • Čo znamená pivot?
  Tlmočenie pomocou jediného kontaktného jazyka. Ak majú len jeden alebo dvaja tlmočníci menej rozšírené jazyky ako pasívne jazyky, označujú sa ako „pivoti“ pre ostatné kabíny, ktoré z nich prenášajú tlmočenie ( relay).Francúzsky výraz pivot sa všeobec...