Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

A to Z

A

 • A to Z
  ...

B

 • Bibliogrāfija
  Raksti par tulka profesiju Raksti par tulku sagatavošanu Seleskovitch, Danica en Marianne Lederer Pédagogie raisonnée de l'interprétation : deuxième édition corrigée et augmentée  Didier Érudition/Klincksieck, Office des publications officielles des ...

D

 • Dialogi tiešsaistē, izmantojot daudzas valodas
      Daudzvalodu dialogus tiešsaistē organizē Eiropas Komisija: pateicoties programmatūrai, kas nodrošina dialogu tiešsaistē, politiskas figūras Internet tīklā sazinās ar Eiropas iedzīvotājiem. Cilvēki var sekot diskusijai jebkurā no dažādajām nodroši...
 • Dokumenti un terminoloģija
  grupa Līgumi un tiesību akti Eiropas Savienības darbības Eiropas Komisija Eiropas iestāžu datubāzes (Terminoloģija) Eiropas iestāžu tīmekļa vietnes (Terminoloģija) Dalībvalstu tīmekļa vietnes (Terminoloģija) Starptautisko organizāciju tīmekļa vietnes...
 • Domājiet par mutisko tulkošanu, kad plānojiet savu sanāksmi
  Jūs esat nolēmis organizēt sanāksmi ar mutisko tulkošanu. Nesen īstenots plašs pieredzes un saziņas pētījums parādījis, ka sanāksmes organizēšanā svarīgi ir šādi punkti. Pirms darāt ko citu, lūdzu, pārbaudiet šos punktus : Saziņas jautājumi Spriežot ...

I

 • Ieteikumi runātājiem
  Eiropas Komisijas Mutiskās tulkošanas ĢD ir uzkrājis pieredzi daudzu gadu gaitā. Mūsu tulki ir sagatavojuši dažus ieteikumus runātājiem, kas uzstājas sanāksmēs ar mutisko tulkošanu. Ja vēlaties, varat izdrukāt PDF brošūru ar šo informāciju. Kad jums ...

K

 • KLIENTU APMIERINĀTĪBAS APTAUJA
  Eiropas Komisijas Konferenču tulkošanas ģenerāldirektorāts laika posmā no š.g. 12.-23. novembrim ir veicis sēžu dalībnieku apmierinātības aptauju Padomes, Komisijas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas rīkotajās sēdēs. ...
 • Karjeras iespējas Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorātā
  Kā kļūt par latviešu valodas mutisko tulku? Ieva Zauberga, latviešu valodas mutiskās tulkošanas nodaļas vadītaja Eiropas Komisijā, stāsta par to, kas nepieciešams, lai kļūtu par mutisko tulku Eiropas Savienības institucijās. Email: Ieva.ZAUBERGA@ec.e...
 • Kas ir asimetriskā tulkošana?
  Visi delegāti runā katrs savā dzimtajā valodā, bet klausās tulkojumu, kas tiek nodrošināts tikai dažās valodās. Daudzos gadījumos delegāti saprot vienu vai vairākas plaši lietotas valodas, bet nejūtas ērti tajās uzstāties. Viens veids, kā labāk izman...
 • Kas ir cheval tulkošana?
  Tulks sanāksmē pārmaiņus strādā divās kabīnēs. Cheval (franču valodā ‘zirgs’) tulks sanāksmē strādā vienlaicīgi divās kabīnēs. Parasti katrai valodai ir nodrošināti vismaz divi tulki, bet, ja sinhroni tulkotā sanāksmē tiek izmantotas tikai divas valo...
 • Kas ir konferenču tulkošana?
  Konferenču tulkošana ir saistīta vienīgi ar mutvārdu saziņu. Tā ir dabiska un brīva runas atveide pirmās personas formā no vienas valodas citā, atdarinot runātāja runas stilu, intonāciju un balss tembra maiņu. Lasīt vairāk......
 • Kas ir konferenču tulkošana?
  Konferenču tulkošana ir saistīta vienīgi ar mutvārdu saziņu. Tā ir dabiska un brīva runas atveide pirmās personas formā no vienas valodas citā, atdarinot runātāja runas stilu, intonāciju un balss tembra maiņu. To nevajadzētu jaukt ar rakstisko tulkoš...
 • Kas ir pastarpinātā tulkošana?
  Tulkošana starp divām valodām, izmantojot trešo.    Ja delegāts runā valodā, kuru neviens tulks aktīvās valodas kabīnē nezina, šo kabīni var „savienot” (skaņas savienojums) ar citas valodas kabīni, kuras tulki attiecīgo valodu zina, un tulkot pastarp...
 • Kas ir pivot tulkošana?
  Tikai vienu valodu izmanto par pastarpināto valodu. Ja vienam vai diviem tulkiem pasīvā valoda ir kāda mazpazīstama valoda, tad saka, ka viņi nodrošina releju pārējām kabīnēm, kurās viņu tulkojums tiks izmantots par pastarpināto tulkojumu. Šī tulkoša...
 • Kas ir retūrs?
  Tulks tulko no dzimtās valodas svešvalodā… Tulki parasti tulko savā dzimtajā valodā. Daži tulki pārvalda otru valodu pietiekami labi, lai spētu tajā tulkot no savas dzimtās valodas. To sauc par „retūru”. Šī tulkošanas veida apzīmēšanai parasti izmant...
 • Kas ir secīgā tulkošana?
  Tulks tulko, kad runātājs beidzis savu sakāmo. Tulks atrodas pie delegātiem, klausās runu un beigās to atveido citā valodā, parasti izdarot pierakstus. Modernajā pasaulē secīgā tulkošana lielākoties tiek aizstāda ar sinhrono, bet to jo projām izmanto...
 • Kas ir sinhronā tulkošana?
  Tulks tulko, kamēr delegāts runā.      Tulks kopā ar vismaz vienu kolēģi tulko skaņu necaurlaidīgā kabīnē Runātājs sanāksmes telpā runā mikrofonā, tulks kabīnē klausās ar austiņām un gandrīz vienlaikus pārtulko runu mikrofonā. Delegāts sanāksmes telp...
 • Kas ir čuksttulkošana?
  Sinhronā tulkošana čukstus.     Tulks sēž vai stāv blakus delegātiem un sinhroni tulko tieši viņiem tā, lai viņi var dzirdēt. Čuksttulkošanu var izmantot tikai pavisam nelielam skaitam delegātu, kuri sēž vai stāv viens otram cieši līdzās. To pārsvarā...
 • Kas ir žesttulkošana?
  Sinhronā tulkošana žestu valodā.    Žestu valodas tulki strādā sanāksmēs, kurās piedalās nedzirdīgi dalībnieki. Šie tulki runātu valodu pārtulko žestu valodā un žestu valodu pārtulko runātā valodā. Tulks sēž vai stāv nedzirdīgo delegātu priekšā, viņi...
 • Komisāre
  Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts ir priekšsēdētāja vietnieces Kristalīnas Georgijevas pārziņā.  ...
 • Konferenču organizēšana
  Konferenču organizēšana ir stratēģiski nozīmīga Eiropas Komisijas saziņas politikā. Mutiskās tulkošanas ĢD konferenču organizēšanas nodaļa ir profesionāls Komisijas konferenču organizētājs, un tā gādā par dažādu Komisijas departamentu pasākumiem Bris...
 • Konferenču organizēšana
  Konferencu organizešana ir strategiski nozimiga Eiropas Komisijas sazinas politika. Mutiskas tulkošanas GD konferencu organizešanas nodala ir profesionals Komisijas konferencu organizetajs, un ta gada par dažadu Komisijas departamentu pasakumiem Bris...
 • Konferenču tulka valodu kombinācija
  Vairumā gadījumu konferenču tulks strādā no pasīvajām valodām dzimtajā valodā. Dzimtā valoda ir viņa aktīvā valoda un dažreiz tiek saukta par A valodu. Daži tulki papildus savai dzimtajai valodai lieliski pārvalda vēl kādu valodu un spēj tajā tulkot ...

L

 • Lai daudzvalodu sanāksmes noritētu veiksmīgi
  Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts nodrošina tulkus, kas gādā par saziņu 10000 līdz 11000 sanāksmēs ik gadus. Pateicoties tulku darbam, var sazināties pārstāvji, kas runā dažādās valodās. Mūsu pieredze liecina par to, ka darbam daudzvalodu sanāks...

M

 • Mūsu darbs
  Ko Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts dara? Kādēļ visas šīs valodas ir svarīgas? Kam Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāta pakalpojumi domāti? Cik tas viss maksā? Kā mutiskā tulkošana tiek organizēta? Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts skait...

N

 • News
  ...

O

P

 • Palīdzība augstskolām
  Eiropas Komisija cieši sadarbojas ar universitātēm, kas pasniedz konferenču tulkošanas kursus, ar nolūku nodrošināt augstus profesionālos standartus. Kaut gan Komisija pati neorganizē mutiskās tulkošanas mācību kursus, ar pieredzējušu pasniedzēju sta...
 • Palīdzība jūsu konferences infrastruktūras izstrādei
  Mutiskās tulkošanas ĢD ir liela pieredze, kas gūta ierīkojot un atjauninot sanāksmju un konferenču infrastruktūras ar iekārtām sinhronai tulkošanai. Mutiskās tulkošanas ĢD ir prieks dalīties savā zinātībā ar publisku un arī privātu konferenču telpu u...

S

 • Sekmīgi novadīt sanāksmi ar mutisko tulkošanu
  Katrā tulku grupā tiek izraudzīts grupas vadītājs. Viņš/viņa sazināsies ar jums, sākoties sanāksmei, lai apstiprinātu pieejamās valodas un attiecīgi informētu par darba nosacījumiem/grafiku. Atklājot sanāksmi, lūdzu, paziņojiet dalībniekiem, kurās va...
 • Sinhrono tulku darbavieta
  Daudzās konferenču norises vietās ir iebūvētas kabīnes un aprīkojums sinhronajai tulkošanai. Ja nav pieejamas statiskas kabīnes, sinhronie tulki strādā pārvietojamās kabīnēs. Eiropas Komisijas galvenajā konferenču centrā Centre de Conférence Albert B...
 • Starptautiskā sadarbība
  Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Izglītības un kultūras ģenerāldirektorātu un Eiropas augstskolu tematiskā tīkla projektu (TTP) uzsāka divus maģistrantūras projektus. Šajās maģistrantūras programmās ir iesaistītas dažādu valstu aug...

T

 • Tīmekļapraide kombinācijā ar dialogu tiešsaistē
  Virtuālas konferences bieži vien apvieno vairākus mēdiju līdzekļus. Mutiskās tulkošanas ĢD parasti nodrošina šādu kombināciju : „Tīmekļapraide”, kas ļauj cilvēkiem, kas nesēž konferences telpā, sekot konferences gaitai jebkurā no valodām, kurām sanāk...

V

 • Vadlīnijas runātājiem, kas uzstājas tīmeklī pārraidītā pasākumā
  Multimediju tehnoloģijas vai tīmekļapraide ļauj cilvēkiem sekot konferenču norisei Inernet tīklā no jebkuras attālas vietas (birojs/mājas). Pateicoties ciparu audio un ciparu video līdz ar slīdu prezentācijām (piem., PowerPoint), attāli dalībnieki gū...
 • Valodu režīms
  Tulki runā par aktīvajām un pasīvajām valodām. Aktīvā valoda ir valoda, kurā tulks tulko delegātiem. Pasīvā valoda ir delegātu lietota valoda, kuru tulks saprot. Sanāksmē, kurā valodu režīms ir 24-24, ir 24 pasīvās un 24 aktīvās valodas. Eiropas Savi...
 • Videokonference, kas apvienota ar tūlītēju ziņojumapmaiņu
  Uz šo brīdi videokonferenču standarti (piem., ITU-T H.320, izmantots kopā ar ISDN līnijām, vai H.323 integrēto projektu (IP) tīklos) neatbilst tehniskajām prasībām, kas izvirzītas sinhronajai tulkošanai, kā noteikts standartā ISO-2603 un Jauno tehnol...

W

Ī

 • Īsa vēsture
  Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts, līdz šim pazīstams kā Kopējais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests jeb SCIC (nosaukuma akronīms franču valodā), jau no sākuma ir bijis daļa no notikumiem Eiropas Savienībā (iepriekš – Eiropas Kopiena) un...