Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Vad vi gör

Vad gör GD Tolkning? 

Generaldirektoratet för tolkning (GD Tolkning – också kallat SCIC) är EU-kommissionens tolktjänst och konferensarrangör. GD Tolkning rapporterar till kommissionär Günther H. Oettingerexternal link.

Som ett led i kommissionens löfte om öppenhet publicerarexternal link generaldirektörerna information om sina möten med organisationer och enskilda.

 • Mötenexternal link med generaldirektören Florika Fink-Hooijer Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Man kan se EU som en enda lång, pågående, intensiv politisk och rättsteknisk konferens. Under femtio år har medlemsländerna förhandlat dag in och dag ut om kommissionens förslag. De förordningar och direktiv English (en) som utgör EU:s lagstiftning tar form runt konferensbordet. GD Tolkning tillhandahåller tolkar till cirka 11 000 möten per år och är världens största tolktjänst.

GD Tolkning ansvarar för att boka kommissionens mötesrum och ser till att mötena förlöper problemfritt på de olika språken. Vi ordnar också ett 40-tal konferenser per år på uppdrag av kommissionens generaldirektorat och avdelningar. GD Tolknings uppdrag är alltså att möjliggöra flerspråkig kommunikation i hjärtat av EU:s beslutsfattande genom att

 • tillhandahålla tolkning av hög kvalitet
 • organisera konferenser på ett effektiv sätt, ge tekniskt stöd och utforma moderna konferensrum
 • bidra till att förverkliga kommissionens strategi för flerspråkighet.

Varför är alla de där språken viktiga? 

Det är grundläggande för EU:s demokratiska legitimitet att alla kring bordet kan få tala sitt eget språkexternal link. I många fall kommer de lagar som förhandlas fram att direkt påverka människors vardag. Det får inte finnas några hinder för att förstå vad som sägs och framföra sina åsikter på mötena. EU:s medborgare ska inte behöva företrädas av de som är bäst på språk – i stället ska de kunna skicka sina främsta experter till Bryssel. GD Tolkning ser till att de förstår varandra.

Vem anlitar GD Tolkning? 

GD Tolkning ansvarar för tolkning av hög kvalitet på de möten som anordnas av kommissionenexternal link och de andra institutioner som den servar. Vi anordnar även konferenser åt kommissionen. Europeiska rådetexternal link, Europeiska unionens rådexternal link , Regionkommitténexternal link , Europeiska ekonomiska och sociala kommitténexternal link , Europeiska investeringsbankenexternal link, och EU:s myndigheter och organ i medlemsländernaexternal link får också sina tolkar från GD Tolkning. För närvarande görs cirka 46 procent av den utförda tolkningen för rådets räkning. Därefter följer kommissionen med runt 40 procent. Återstående 14 procent är fördelade mellan de två kommittéerna, Europeiska investeringsbanken och de olika EU-byråerna. Europaparlamentetexternal link och EU-domstolenexternal link har sina egna tolkavdelningar som GD Tolkning samarbetar med.

Vad kostar allt? 

GD Tolkning samt Europaparlamentets och EU-domstolens tolkavdelningar ansvarar för det talade ordet på möten, främst i form av simultantolkning, till en totalkostnad av mindre än 5 kronor per EU-medborgare och år. GD Tolkning i sig kostar skattebetalaren cirka 2 kronor per invånare och år.

Hur organiseras tolkningen? 

GD Tolkning förser mellan 50 och 60 möten per dag i Bryssel och på annat håll med tolkar. Vilka språk som efterfrågas för de olika mötena varierar avsevärt: från konsekutiv tolkning mellan två språk, då det krävs en tolk, till simultantolkning till och från 24 eller fler språk (total symmetri), vilket kräver minst 72 tolkar.

Olika institutioner har helt olika behov. Tumregeln är att valda företrädare (bl.a. ministrar på formella möten och ledamöterna i Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på respektive plenarsammanträden) erbjuds fullständig, symmetrisk täckning, medan handläggare och experter erbjuds en rad olika lösningar, beroende på deras faktiska behov och tillgängliga resurser.

Att tillgodose alla sådana språkkombinationer kräver olika slags simultantolkningstekniker som vi använder oss av regelbundet: direkttolkning, relätolkning (tolkning via ett språk: språk A tolkas till språk B och därefter till språk C av tolkar som arbetar från språk B), returtolkning (samma tolk som tolkar från språk A till språk B tolkar också omvänt, alltså från B till A), och asymmetrisk språktäckning (mötesdeltagarna kan tala på ett stort antal språk men tolkning erbjuds bara till ett fåtal).

GD Tolkning i siffror (2016) 

 • 529 fast anställda tolkar
 • 300 – 400 frilanstolkar per dag
 • > 3000 ackrediterade frilanstolkar
 • 50–60 möten per dag
 • +-11,200 möten
 • +-97,400 tolkdagar
 • 71 konferenser organiserade inom Kommissionen
 • Kostnad för tolkning: 119,500,000 euro
 • Kostnad för EU-medborgare: 0.24 euro

Se även vâr broschyr: Tolkning i siffror
(Interpretation in figures / 2016 pdf - 2 MB [2 MB] )