Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Mūsu darbs

Ko Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts dara?

Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts (Mutiskās tulkošanas ĢD - pazīstams arī kā SCIC) ir Eiropas Komisijas mutiskās tulkošanas un konferenču organizēšanas dienests.

Atbilstīgi Komisijasexternal link saistībām par labu caurskatāmībai ģenerāldirektori publicē informāciju par savām sanāksmēm ar organizācijām un pašnodarbinātām personām.

Eiropas Savienību pēc savas būtības var uzskatīt par ilgu, nepārtrauktu, intensīvu politisku un tehnisku konferenci. Piecdesmit gadus dalībvalstis diendienā risina sarunas, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem. Sarunas par regulām un direktīvām English (en) , kas ir ES tiesību akti, sākas pie konferenču galda. Mutiskās tulkošanas ĢD katru gadu nodrošina tulkus aptuveni 11 000 sanāksmēs un ir vislielākais mutiskās tulkošanas dienests pasaulē.

Mutiskās tulkošanas ĢD pārvalda Komisijas sanāksmju telpu sadali un gādā, lai sanāksmes varētu notikt daudzajās katrā atsevišķā gadījumā nepieciešamajās valodās. Tas arī organizē konferences Komisijas ģenerāldirektorātiem un nodaļām, un gadā parasti sanāk vairāk par 40 lieliem notikumiem. Tāpēc ĢD misija ir palīdzēt Kopienas lēmumu pieņemšanas procesā sazināties daudzajās attiecīgajās valodās:

 • nodrošinot kvalitatīvus mutiskās tulkošanas pakalpojumus,
 • nodrošinot efektīvu konferenču organizēšanu, kurā ietilpst arī tehniskais atbalsts un modernu konferenču telpu un aparatūras izstrāde,
 • palīdzot realizēt Komisijas jauno daudzvalodības stratēģiju

Kādēļ visas šīs valodas ir svarīgas?

Eiropas Savienības demokrātiskās leģitimitātes pamatprasība ir ikvienam sarunu dalībniekam dot iespēju izteikties savā dzimtajā valodāexternal link. Daudzos gadījumos debašu rezultātā sagatavotie tiesību akti tieši ietekmēs cilvēku dzīvi. Nekas nedrīkstētu traucēt sanāksmēs saprast un formulēt viedokļus. Nedrīkstētu būt tā, ka Eiropas iedzīvotājus Briselē pārstāv labākie lingvisti, ja var aizsūtīt labākos ekspertus. Mutiskās tulkošanas ĢD gādās par to, lai viņi saprastos.

Kam Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāta pakalpojumi domāti?

Mutiskās tulkošanas ĢD nodrošina kvalitatīvu mutisko tulkošanu sanāksmēs, kuras rīko Komisijaexternal link un citas institūcijas, kam tā pakļauta, un palīdz organizēt konferences Komisijas dienestiem. Mutiskās tulkošanas ĢD tulki tulko Eiropadomeexternal link, ES Padomeiexternal link, Reģionu komitejaiexternal link, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejaiexternal link, Eiropas Investīciju bankaiexternal link un dalībvalstu aģentūrām un birojiem.external link Šobrīd 46% mutiskās tulkošanas pakalpojumus sniedz Padome, un 40% — Komisija. Par atlikušajiem 14% atbild abas komitejas, Eiropas Investīciju banka, dažādas aģentūras un citas struktūras.Eiropas Parlamentamexternal link un Eiropas Kopienu Tiesaiexternal link ir savi mutiskās tulkošanas dienesti, ar kuriem Mutiskās tulkošanas ĢD cieši sadarbojas.

Cik tas viss maksā?

Mutiskās tulkošanas ĢD un Eiropas parlamenta un Eiropas Kopienu Tiesas atsevišķie dienesti sanāksmēs nodrošina mutisko, galvenokārt sinhrono, tulkošanu, un katram Eiropas iedzīvotājam tas izmaksā pavisam mazāk nekā pus euro gadā. Mutiskās tulkošanas ĢD atsevišķi katram nodokļu maksātājam ES izmaksā 0,21 euro gadā.

Kā mutiskā tulkošana tiek organizēta?

Mutiskās tulkošanas ĢD nodrošina tulkus aptuveni 50 - 60 Briselē un citur rīkotajām sanāksmēm dienā. Šo sanāksmju tulkošana katrreiz var atšķirties - no secīgās tulkošanas no vienas valodas otrā, ko veic viens tulks, līdz sinhronajai tulkošanai 24 un vairākās valodās un no tām (pilnīga simetrija), kā nodrošināšanai nepieciešami vismaz 72 tulki..

Dažādām institūcijām ir ļoti atšķirīgas nepieciešamības. Kā nerakstīts likums, vēlētiem pārstāvjiem (t.i., ministriem formālās sanāksmēs, Reģionu komitejas vai Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļiem plenārsēdēs) tiek nodrošināts visu valodu simetrisks tulkojums, turpretim ierēdņi un eksperti var saņemt visdažādākās kombinācijas atbilstoši katra pasākuma vajadzībām un pieejamajiem resursiem.

Lai nodrošinātu šādu valodu lietojumu, mēs regulāri izmantojam visas dažādās sinhronās tulkošanas metodes: tiešā tulkošana, pastarpinātā tulkošana (ar pastarpinātās valodas palīdzību, proti, valodas A tulks vispirms tulko valodā B, tad tie tulki, kas strādā no valodas B, tulko tālāk valodā C), divvirzienu tulkošana jeb retūrs (tulks, kas tulko no valodas A valodā B, tulko arī no valodas B valodā A) un asimetrisks valodu nodrošinājums (dalībnieki var runāt daudzās valodās, bet tulkojums tiek nodrošināts tikai dažās valodās)..

Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts skaitliskā izteiksmē (2016)

 • 529 štata tulki
 • 300 - 400 ārštata tulki dienā
 • > 3000 akreditēti ārštata tulki
 • 50 – 60 sanāksmes dienā
 • ± 11 200  sanāksmes
 • ± 97 400 tulku dienas
 • Organizētas 71 lielas Komisijas konferences
 • Mutiskās tulkošanas izmaksas: 119 500 000 eiro
 • katram Eiropas pilsonim tas izmaksā 0, 24 eiro

Skat. arī mūsu brošūru: (Mutiskā tulkošana skaitļos / 2016 pdf - 2 MB [2 MB] )