Cosán nascleanúna

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

An obair a dhéanaimid

Cad a dhéanann AS Ateangaireacht?

Is í an Ard-Stiúrthóireacht um Ateangaireacht (AS Ateangaireacht – ar a dtugtar SCIC freisin) seirbhís ateangaireachta agus comhdhála an Choimisiúin Eorpaigh.

Mar chuid de thiomantas an Choimisiúin external linkdon trédhearcacht, foilsíonn na hArd-Stiúrthóirí eolas maidir le cruinnithe a bhíonn acu le heagraíochtaí nó le daoine féinfhostaithe.

Go bunúsach, is féidir a mheas gur aon dianchomhdháil leanúnach fhada pholaitiúil agus theicniúil amháin é an tAontas Eorpach. Le caoga bliain anuas, bíonn na Ballstáit i mbun caibidlí go laethúil ar bhonn tograí ón gCoimisiún. Tosaíonn na Rialacháin agus na Treoracha English (en) , a chomhdhéanann reachtaíocht AE, timpeall ar an mbord comhdhála. Soláthraíonn AS Ateangaireacht ateangairí le haghaidh timpeall ar 11,000 cruinniú gach bliain agus is í an tseirbhís ateangaireachta is mó ar domhan í.

Déanann AS Ateangaireacht bainistiú ar leithroinnt sheomraí cruinnithe an Choimisiúin agus soláthraíonn tacaíocht le haghaidh reáchtáil réidh na gcruinnithe a eagraítear ansin i gcuid mhór teangacha. Ina theannta sin, eagraíonn sí comhdhálacha le haghaidh na nArd-Stiúrthóireachtaí agus le haghaidh ranna den Choimisiún, breis agus 40 príomh-imeacht in aghaidh na bliana. Is é an príomhchuspóir aici, mar sin, an chumarsáid ilteangach atá i lár phróiseas cinnteoireachta an Chomhphobail a chumasú trí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • seirbhísí ateangaireachta ardchaighdeáin a sholáthar;
 • seirbhís éifeachtach a sholáthar maidir le heagrú comhdhálacha, ar a n-áirítear tacaíocht theicniúil agus bainistiú deartha ar shaoráidí comhdhála nua-aimseartha;BR>
 • cabhrú straitéis nua ilteangachais an Choimisiúin a chur i bhfeidhm.

Cén fáth a bhfuil na teangacha sin go léir tábhachtach?

Riachtanas bunúsach de chuid oidhreacht dhaonlathach an Aontais Eorpaigh is ea glór a thabhairt do gach duine timpeall ar an mbord ina dteanga féinexternal link. I gcásanna go leor, bíonn tionchar láithreach agus díreach ag na gníomhartha dlíthiúla a eascraíonn as pléití ar shaol daoine. Níor chóir go mbeadh aon chonstaic ann ó thaobh na tuisceana de ná ó thaobh tuairimí a chur i láthair cruinnithe. Níor chóir go mbeadh ar shaoránaigh na hEorpa na teangeolaithe is fearr a chur mar ionadaithe dóibh sa Bhruiséil: féadfaidh siad na saineolaithe is fearr dá bhfuil acu a chur ann. Cinnteoidh AS Ateangaireacht go dtuigfidh siad a chéile.

Cé dóibh a oibríonn AS Ateangaireacht?

Soláthraíonn AS Ateangaireacht ateangaireacht ardchaighdeáin i gcruinnithe arna n-eagrú ag an g Coimisiúnexternal link agus ag Institiúidí eile ar a bhfreastalaíonn sí, agus soláthraíonn sí cumas eagrúcháin comhdhálacha do sheirbhísí an Choimisiúin. Is ó AS Ateangaireacht a fhaigheann An Chomhairle Eorpachexternal link, Comhairle an Aontaisexternal link, Coiste na Réigiúnexternal link, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpaexternal link, an Banc Eorpach Infheistíochtaexternal link agus na gníomhaireachtaí agus na hoifigí sna Ballstáitexternal link a gcuid ateangairí go léir. Faoi láthair, is í an Chomhairle a fhaigheann timpeall ar 46% de na seirbhísí ateangaireachta a sholáthraítear agus faigheann an Coimisiún timpeall ar 40%. Is iad an dá Choiste, an Banc Eorpach Infheistíochta, gníomhaireachtaí éagsúla agus comhlachtaí eile a fhaigheann an 14% eile. Tá seirbhísí ateangaireachta ar leithligh agParlaimint na hEorpaexternal link agus ag Cúirt Bhreithiúnais na hEorpaexternal link agus oibríonn AS Ateangaireacht i ndlúthchomhar leo sin.

Cén méid a chosnaíonn an rud go léir?

Pléann AS Ateangaireacht agus seirbhísí ateangaireachta ar leithligh Pharlaimint na hEorpa agus Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa leis an bhfocal labhartha i gcruinnithe, go príomha tríd an ateangaireacht chomhuaineach, ar chostas iomlán is lú ná leath-euro in aghaidh na bliana in aghaidh an tsaoránaigh Eorpaigh. Cosnaíonn AS Ateangaireacht inti féin 0.25 €/saoránach/bliain ar an gcáiníocóir.

Conas a eagraítear an ateangaireacht?

Soláthraíonn AS Ateangaireacht ateangairí le haghaidh timpeall ar 50-60 cruinniú in aghaidh an lae sa Bhruiséil agus in áiteanna eile. Bíonn socruithe teanga atá éagsúil go leor i bhfeidhm le haghaidh na gcruinnithe sin – ateangaireacht iaruaineach idir dhá theanga, a mbíonn ateangaire amháin ag teastáil lena haghaidh, nó ateangaireacht chomhuaineach i dtreo 24 teanga nó níos mó agus as na teangacha sin (siméadracht iomlán), a mbíonn 72 ateangaire ar a laghad ag teastáil lena haghaidh.

Bíonn riachtanais fhíor-éagsúla ag institiúidí éagsúla. Mar threoir gharbh, faigheann ionadaithe tofa (.i. airí i gcruinnithe foirmeálta, i gcruinnithe iomlánacha de Choiste na Réigiún nó i gcruinnithe den Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta) friotháil teanga shiméadrach iomlán agus faigheann oifigigh agus saineolaithe raon iomlán de shocruithe éagsúla, ag brath ar a bhfuil de dhíth orthu iarbhír agus ar na hacmhainní atá ar fáil.

Chun friotháil a dhéanamh ar na socruithe teanga sin ní foláir na teicnící ateangaireachta comhuainí éagsúla a chuirimid i bhfeidhm go rialta a úsáid: ateangaireacht dhíreach, athsheachadadh (ateangaireacht trí nasctheanga: i dtosach báire, aistrítear teanga A go teanga B, ansin go teanga C ag ateangairí atá ag obair as teanga B), ateangaireacht dhébhealaigh nó retour (déanann an t-ateangaire céanna an ateangaireacht ó A go B agus ó B go A), agus friotháil teanga neamhshiméadrach (is féidir leis na rannpháirtithe lear mór teangacha a labhairt ach ní chuirtear ateangaireacht ar fáil ach i dtreo beagán de na teangacha sin).

AS Ateangaireacht i bhFigiúirí Tábhachtacha

 • 529 ateangaire foirne
 • 300-400 saor-ateangaire in aghaidh an lae
 • 3000 saor-ateangaire creidiúnaithe
 • 50-60 cruinniú in aghaidh an lae
 • 10000-11000 lá cruinnithe in aghaidh na bliana
 • ±97400 lá ateangaire in aghaidh na bliana
 • Eagraítear daichead mórchomhdháil Choimisiúin in aghaidh na bliana
 • An costas oibríochta iomlán 2016: €119,500,000
 • Costas: 0.24€/saoránach Eorpach/bliain
 • Interpretation in figures / 2016 pdf - 2 MB [2 MB]