Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Какво правим?

Какво прави ГД „Устни преводи“? 

Генерална дирекция „Устни преводи“ е службата на Европейската комисия, която отговаря за устните преводачески услуги и организацията на конференции.

Като част от ангажимента на Комисията external linkза прозрачност генералните директори публикуват информация за своите срещи с организации или самостоятелно заети лица.

По същината си Европейският съюз е една дълга, постоянна, интензивна политическа и техническа конференция. От 50 години страните членки ежедневно водят преговори въз основа на предложения на Комисията. Регламентите и директивите English (en) , съставляващи законодателството на ЕС, водят началото си от заседателните зали. ГД „Устни преводи“ осигурява преводачи за около 11 000 заседания годишно и е най-голямата служба за устен превод в света.

ГД „Устни преводи“ ръководи предоставянето на заседателните зали на Комисията и осигурява помощ за гладкото протичане на заседанията на съответния брой езици. Тя организира също и конференции за генерални дирекции и отдели на Комисията - обикновено повече от 40 големи прояви на година. Основната задача на ГД „Устни преводи“ е да съдейства за осъществяване на многоезичното общуване, залегнало в основата на процеса на вземане на решения в Съюза, като:

 • осигурява качествени устни преводачески услуги;
 • осигурява ефективни услуги при организиране на конференции, включително техническа поддръжка и услуги в областта на дизайна на съвременно конферентно оборудване;
 • спомага за практическото осъществяване на новата стратегия на Комисията за многоезичие.

Защо всички тези езици са важни? 

Фундаментално изискване за демократичната легитимност на Европейския съюз е всеки от участниците в преговори да може да се изказва на своя собствен езикexternal link . В много случаи правните актове, приети в резултат на дискусии, имат незабавно и пряко въздействие върху живота на хората. Не трябва да има пречки пред разбирането и излагането на становища по време на заседания. Не е необходимо гражданите на Европа да бъдат представяни в Брюксел от най-добрите си лингвисти, те могат да изпратят най-добрите си експерти. ГД „Устни преводи“ ще им помогне да се разберат помежду си.

За кого работи ГД „Устни преводи“? 

ГД „Устни преводи“ осигурява качествен устен превод на заседания, организирани от Комисиятаexternal link и останалите институции, които обслужва, и предоставя капацитет за организиране на конференции на службите на Комисията. Европейският съветexternal link, Съветът на ЕСexternal link , Комитетът на регионитеexternal link , Европейският икономически и социален комитетexternal link , Европейската инвестиционна банкаexternal link и агенциите и службите в страните членкиexternal link ползват преводачите на ГД „Устни преводи“. Понастоящем на Съвета се падат около 46 % от предоставените устни преводачески услуги, а на второ място е Комисията с близо 40 %. Оставащите 14 % са разпределени между двата комитета, Европейската инвестиционна банка и различни агенции и други органи. Европейският парламентexternal link и Съдът на ЕСexternal link имат отделни служби за устен превод, с които ГД „Устни преводи“ поддържа тясно сътрудничество.

Колко струва това? 

ГД „Устни преводи“ и отделните преводачески служби на Европейския парламент и Съда на ЕС осигуряват предимно симултанен превод по време на заседания на обща стойност по-малко от половин евро на европейски гражданин за година. Само ГД „Устни преводи“ струва на данъкоплатеца 0,25 евро/гражданин на година.

Как е организирана работата на ГД "Устни преводи"? 

ГД „Устни преводи“ осигурява всеки ден преводачи за 50-60 заседания в Брюксел и други градове. Езиковата организация на отделните заседания е изключително разнообразна - като се започне от консекутивен превод между два езика, при който може да е необходим само един преводач, и се стигне до синхронен превод от и на 24 и повече езици (пълна симетрия), за което са нужни поне 72 преводачи.

Нуждите на различните институции се различават значително. По правило избраните представители (например министри на официални заседания, пленарни заседания на Комитета на регионите или Европейския икономически и социален комитет) получават пълно, симетрично езиково покритие, докато езиковата организация за служители и експерти е различна в зависимост от реалните им нужди и наличните ресурси.

Осигуряването на такава езикова организация изисква използването на всички различни техники за синхронен превод, които ние редовно прилагаме: директен устен превод, рилей (превод чрез свързващ език: от езика А първо се превежда на езика Б, след това на В от преводачи, работещи от Б), двупосочен превод или ретур (преводачът, който превежда от А на Б превежда и от Б на А), както и асиметрично езиково покритие (участниците могат да говорят на много езици, но устен превод се осигурява само на няколко езика).

ГД „Устни преводи“ в цифри (2016) 

 • 529 постоянни устни преводачи
 • 300 – 400 устни преводачи на свободна практика дневно
 • 3000 акредитирани устни преводачи на свободна практика
 • 50 – 60 срещи дневно
 • ± 11,200 заседания
 • ± 97,400 преводачи/дни
 • 71 организирани мащабни конференции на Комисията
 • Преводът възлиза на: € 119,500,000
 • Европейският гражданин плаща: € 0.24

Моля консултирайте  и брошурата: Превода в цифри / 2016 pdf - 2 MB [2 MB]