Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

En kort historik

Redan från starten har generaldirektoratet för tolkning, som tidigare kallades för Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser eller SCIC, efter den franska förkortningen, hållit jämna steg med Europeiska unionens utveckling (tidigare Europeiska gemenskapen) och med varje utvidgning.

2005: Europeiska kommissionen antar sin första övergripande ramstrategi för flerspråkighet. Den omfattar språkinlärning, språken i ekonomin samt språkanvändningen i kontakterna mellan EU:s institutioner och allmänheten. Iriska får ställning som officiellt språk från 2007 (med vissa begränsningar). Europeiska unionens råd erkänner nationella (regionala) officiella språk. Medlemsstaterna kan i begränsad omfattning finansiera översättning och tolkning till dessa språk inom EU:s institutioner. Spanien begär begränsad tolkning från basiska, galiciska och språket som talas i Katalonien, på Balearerna och i Valencia.

2004: Utvidgning med tio nya medlemsländer och nio nya officiella språk den 1 maj: estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska. Möten hölls rutinmässigt på 20 språk. Europeiska kommissionen beslutar att bygga ut kapaciteten att organisera konferenser och den tekniska kapaciteten i GD Tolkning och bildar Direktorat D – Konferenser.Rådet inför ett system med tolkning enbart efter beställning från respektive språkdelegation vid många arbetsgruppers möten. Kommissionär Ján Figel' är den första kommissionsledamot som har “flerspråkighet” inom sitt ansvarsområde.

2003: I oktober godkänner Europeiska kommissionen en omorganisation och administrativ förstärkning av Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser (SCIC). Generaldirektoratet för tolkning bildas. Man behåller akronymen SCIC, som används internt, och det skapas tolkenheter för varje nytt språk som planeras tillkomma det kommande året.

2002: Strategin för SCIC och utvidgningen blir färdig. Europeiska kommissionen godkänner meddelandet från vice ordförande Neil Kinnock om konferenstolkningen inför utvidgningen, en strategi för gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser fram till 2004.

2000: Nya enheter bildas för att öka takten på förberedelserna inför utvidgningen och på användningen av ny teknik vid konferenstolkning. Man startar ett program för att anordna ackrediteringsprov för frilanstolkar i kandidatländerna åtminstone en gång per år. Samarbetet med universiteten stärks och pedagogiskt stöd erbjuds.

1998: SCIC förbereder sig för den kommande utvidgningen genom att utbilda sina fast anställda tolkar i de nya språken och samarbetar med universiteten i medlemsstaterna och kandidatländerna.

1997: Den interna tolkutbildningen avbryts på grund av subsidiaritetsprincipen och för att SCIC ska inrikta sitt arbete på sin huvuduppgift: tolkning. SCIC drar igång en rad årliga konferenser med deltagande av nationella myndigheter, universitet och tolkskolor. På konferensen för man samman alla parter inom tolkbranschen. SCIC börjar förse kommissionens flerspråkiga webbchattar med tolkar.

1995: Finland, Sverige och Österrike ansluter sig till Europeiska unionen. Finska och svenska blir nya officiella språk och det totala antalet officiella EU-språk är därmed 11.

1986: Spanien och Portugal blir medlemmar. Antalet officiella språk är nu nio: danska, engelska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska och tyska.

1981: Grekland blir medlem. Grekiska blir det sjunde officiella språket och i april 1981 blir tolkdirektoratet Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser (SCIC).

SCIC förser kommissionen, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska investeringsbanken i Luxemburg med tolkar. Senare tillkommer även regionkommittén och EU:s olika myndigheter och organ som ”kunder”.

1973: Danmark, Irland och Storbritannien blir medlemmar. Tolkavdelningen blir ett direktorat. Särskild tonvikt läggs vid utbildning i de två nya officiella språken: danska och engelska. Antalet officiella språk är nu sex.

Från 1979 anordnar även universitet i medlemsstaterna utbildningar. Länder som inte är medlemmar efterfrågar tekniskt stöd och 1979 inleds tolkutbildning i kinesiska.

1964: Utbildning. På grund av den fortsatta bristen på utbildade tolkar som kan tolka till de efterfrågade språken, startar man en intern konferenstolksutbildning för akademiker.

1958: Romfördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och Euratomfördraget träder i kraft. Kommissionens ordförande Walter Hallstein bildar en tolkavdelning med 15 fast anställda tolkar.

1952: Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) grundas. EKSG har fyra officiella språk, dvs. de sex ursprungliga medlemsstaternas språk: franska, tyska, italienska och nederländska. Det finns en liten grupp tolkar.