Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Stručný vývoj

Od začiatku bolo Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie, predtým označované ako Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby - SCIC z francúzskeho akronymu - súčasťou vývoja udalostí v Európskej únii (predtým Európskeho spoločenstva) a držalo krok s každým rozšírením.

2005: Európska komisia schválila prvú komplexnú rámcovú stratégiu o viacjazyčnosti, ktorá pozostávala z výučby jazykov, jazykov v hospodárstve a jazykov používaných pri komunikácii s občanmi a inštitúciami EÚ. Írčina sa (s určitými obmedzeniami) stáva oficiálnym jazykom od roku 2007. Regionálne jazyky so štatútom úradného jazyka boli uznané Radou EÚ. Členské štáty boli schopné financovať obmedzené množstvo prekladu a tlmočenia do týchto jazykov v rámci inštitúcií EÚ. Pre Španielsko sa požadovalo obmedzené množstvo tlmočenia z baskičtiny, galícijčiny a jazyka používaného v Katalánsku, na Baleárskych ostrovoch a vo Valencii.
 
2004: Rozšírenie o desať nových krajín a deväť nových jazykov 1. mája: čeština, estónčina, lotyština, litovčina, maďarčina, maltčina, polština, slovenčina a slovinčina. Stretnutia sa bežne konajú v 20 jazykoch. Európska komisia sa rozhodla podporiť organizovanie konferencií a technické kapacity GR pre tlmočenie a vytvorila riaditeľstvo D pre SCIC konferencie.Rada Únie zaviedla systém tlmočenia „na požiadanie“ pre mnohé stretnutia pracovných skupín. Komisár Ján Figeľ sa stal prvým členom Komisie, ktorý má „viacjazyčnosť“ vo svojom portfóliu.
 
2003: V októbri Európska komisia schválila reorganizáciu a administratívne posilnenie Spoločných tlmočníckych a konferenčných služieb (SCIC) a vytvorila Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie. Akronym SCIC používaný interne sa zachoval a vznikli tlmočnícke oddelenia pre každý z nových jazykov očakávaných v ďalšom roku.

2002 : Stratégia pre SCIC a rozšírenie bola dokončená. Európska komisia schválila Oznámenie podpredsedu Neila Kinnocka o konferenčnom tlmočení a rozšírení: Stratégiu pre spoločné tlmočnícke a konferenčné služby v období do roku 2004.

2000 : Vytvorili sa nové oddelenia s cieľom podporiť prípravy na rozšírenie a používanie novej techniky pri konferenčnom tlmočení. Začalo sa s programom uskutočňovania akreditačných skúšok pre externých tlmočníkov v kandidátskych krajinách aspoň raz ročne. Posilnila sa spolupráca s univerzitami a pedagogická pomoc.

1998 : SCIC sa vopred pripravoval na rozšírenie tým, že poskytoval odbornú prípravu budúcich jazykov pre tlmočníkov v trvalom zamestnaní a spolupracoval s univerzitami v členských štátoch a kandidátskych krajinách.

1997 : Interná odborná príprava pre tlmočníkov sa prerušila vzhľadom na uplatňovanie pricípu subsidiarity a s cieľom zamerať úsilie SCIC na kľúčovú úlohu: tlmočenie. SCIC začal cyklus každoročných konferencií s vnútroštátnymi orgánmi, univerzitami a tlmočníckymi školami, čím umožnil stretnutie všetkých zainteresovaných strán v oblasti tlmočenia. SCIC začal poskytovať tlmočníkov pre viacjazyčné internetové diskusie komisárov.

1995 : Rakúsko, Fínsko a Švédsko vstúpili do Európskej únie. Dvomi novými úradnými jazykmi sa stali fínčina a švédčina, čím sa celkový počet úradných jazykov Európskej únie zvýšil na 11.

1986 : Pristúpenie Španielska a Portugalska. Počet úradných jazykov bol deväť: dánčina, holandčina, angličtina, francúzština, nemčina, gréčtina, taliančina, portugalčina a španielčina.

1981 : Pristúpenie Grécka. Gréčtina sa stala siedmym úradným jazykom v apríli 1981 a z riaditeľstva pre tlmočenie sa stali Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby (SCIC).
Zabezpečuje tlmočníkov pre Komisiu, Radu Európy, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európsku investičnú banku (Luxemburg) a neskôr pre Výbor regiónov a rôzne európske nadácie a agentúry.

1973 : Pristúpenie Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva. Z oddelenia pre tlmočenie sa stalo riaditeľstvo. Osobitný dôraz sa kládol na jazykovú prípravu v oblasti dvoch nových úradných jazykov, dánčiny a angličtiny. Spolu bolo šesť oficiálnych jazykov.

Od roku 1979 sa činnosti spojené s odbornou prípravou organizujú aj na univerzitách členských štátov. Nečlenské štáty takisto žiadali technickú pomoc a v roku 1979 sa začalo s odbornou tlmočníckou prípravou z čínštiny.

1964 : Odborná príprava. Vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných tlmočníkov, ktorí ovládajú potrebné jazyky, sa začalo s internou odbornou prípravou pre absolventov vysokých škôl.

1958 : Rímska zmluva o založení EHS a Zmluva o založení Euratomu vstúpili do platnosti a predseda Európskej komisie Walter Hallstein zriadil oddelenie tlmočenia, ktoré malo 15 trvale zamestnaných tlmočníkov.

1952 : Vytvorilo sa Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO). Existovali spolu štyri úradné jazyky: francúzština, nemčina, taliančina a holandčina. Vznikla malá skupina tlmočníkov.