Navigointipolku

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Historiikki

Tulkkauksen pääosaston nimi oli aiemmin ”yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu” (lyhenne SCIC tulee ranskankielisestä nimestä). Se on muotoutunut Euroopan unionin ja sitä edeltäneen Euroopan yhteisön kehityksen myötä, ja se on pystynyt vastaamaan jokaisen laajentumisen mukanaan tuomiin haasteisiin.

2005: Euroopan komissio hyväksyy ensimmäisen monikielisyyttä koskevan puitestrategian. Siinä käsitellään kielten oppimista, kieliä ja taloutta sekä kansalaisten ja EU:n toimielinten käyttämiä kieliä. Iiristä tulee (tietyin rajoituksin) virallinen kieli vuonna 2007. Euroopan unionin neuvosto tunnustaa jäsenvaltioiden virallisten kielten rinnalle tiettyjä alueellisia kieliä. Näille kielille voidaan EU:n toimielimissä kääntää ja tulkata jäsenvaltioiden rahoituksella rajallisessa määrin. Espanja pyytää rajallista tulkkausta baskista, galegosta ja katalaanista.

2004: Euroopan unioni saa 1. toukokuuta kymmenen uutta jäsenmaata ja yhdeksän uutta virallista kieltä: latvia, liettua, malta, puola, slovakki, sloveeni, tšekki, unkari ja viro. Kokouksissa käytetään usein kahtakymmentä kieltä. Euroopan komissio päättää vahvistaa tulkkauksen pääosaston valmiuksia järjestää konferensseja ja perustaa konferenssien järjestämisestä vastaavan linjan D.Euroopan unionin neuvosto ottaa käyttöön järjestelmän, jossa tulkkaus useantyyppisiin työryhmätapaamisiin järjestetään vain pyydettäessä. Komissaari Ján Figel’ on ensimmäinen komission jäsen, jonka vastuualueeseen kuuluu monikielisyys.

2003: Lokakuussa Euroopan komissio päättää yhteisen tulkkaus- ja konferenssipalvelun (SCIC) uudelleenorganisoinnista sekä hallinnollisesta vahvistamisesta ja perustaa tulkkauksen pääosaston. Sisäisessä käytössä käytetään edelleen nimilyhennettä SCIC. Kullekin tulevista uusista kielistä perustetaan oma tulkkausyksikkö.

2002: SCICin laajentumisstrategia valmistuu. Euroopan komissio hyväksyy varapuheenjohtaja Neil Kinnockin tiedonannon Konferenssitulkkaus laajentumisen yhteydessä – strategia vuoteen 2004 yhteistä tulkkaus- ja konferenssipalvelua varten.

2000: Uusia yksiköitä perustetaan laajentumiseen valmistautumista ja uusien konferenssitulkkaustekniikoiden hyödyntämistä varten. Käynnistetään ohjelma, jonka puitteissa ehdokasmaiden freelancetulkeille on tarkoitus järjestää testejä vähintään kerran vuodessa. Korkeakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä ja niille annettavaa pedagogista apua lisätään.

1998: SCIC valmistautuu tulevaan laajentumiseen antamalla virkamiestulkeille uusien kielten koulutusta sekä tekemällä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden korkeakoulujen kanssa.

1997: Komission sisäinen tulkkikoulutus lopetetaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseksi ja SCICin voimavarojen kohdentamiseksi sen ydintehtävään: tulkkaukseen. SCIC alkaa järjestää vuotuisia kokouksia kansallisten viranomaisten, korkeakoulujen ja tulkkikoulujen kanssa tuoden näin yhteen kaikki tulkkaukseen osallistuvat tahot. SCIC ryhtyy hoitamaan komissaarien monikielisten Internet-keskustelujen tulkkauksen.

1995: Itävalta, Suomi ja Ruotsi liittyvät Euroopan unioniin. Suomesta ja ruotsista tulee virallisia kieliä; unionissa on nyt 11 virallista kieltä.

1986: Espanja ja Portugali liittyvät yhteisöön. Virallisia kieliä on yhdeksän: englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, portugali, ranska, saksa, tanska.

1981: Kreikka liittyy yhteisöön. Kreikasta tulee yhteisön seitsemäs virallinen kieli. Huhtikuussa 1981 tulkkauslinjasta tulee yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu (SCIC).

Se tarjoaa tulkkipalveluja komissiolle, Euroopan unionin neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, Euroopan investointipankille (Luxemburgissa) ja myöhemmin myös alueiden komitealle sekä muille Euroopan unionin elimille ja virastoille.

1973: Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta liittyvät yhteisöön. Tulkkausosastosta tulee tulkkauslinja. Uusien virallisten kielten eli tanskan ja englannin opetukseen panostetaan voimakkaasti. Virallisia kieliä on nyt kuusi.

Vuodesta 1979 alkaen koulutusta järjestetään myös jäsenvaltioiden korkeakouluissa. Yhteisön ulkopuoliset maat pyytävät teknistä apua, ja vuonna 1979 alkaa kiinan kielen tulkkien koulutus.

1964: Komissiossa aletaan kouluttaa korkeakouluista valmistuneita henkilöitä konferenssitulkeiksi, koska tarvittavien kielten päteviä tulkkeja ei edelleenkään ole tarpeeksi.

1958: Rooman sopimus Euroopan talousyhteisön perustamisesta ja Euratomin perustamissopimus tulevat voimaan. Komission puheenjohtaja Walter Hallstein perustaa tulkkausosaston, jossa työskentelee 15 virkamiestulkkia.

1952: Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY) perustetaan. EHTY:ssä on neljä virallista kieltä, jotka ovat alkuperäisten kuuden jäsenvaltion kielet: ranska, saksa, italia ja hollanti. EHTY:ssä on myös pieni tulkkiryhmä.