Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Stručná historie

Generální ředitelství pro tlumočení dříve známé jako Společná tlumočnická a konferenční služba SCIC, z francouzského „Service commun interprétation - conférences“, se od samého počátku účastnilo na vývoji Evropské unie (dříve Evropského společenství) a drželo krok s každým rozšířením.

2005: Evropská komise schvaluje svou první komplexní strategii pro mnohojazyčnost, která zahrnuje výuku jazyků, jejich vztah k hospodářství a jejich používání při komunikaci s občany a institucemi EU. Od roku 2007 bude úředním jazykem EU (s určitým omezením) také irština. Rada Evropské unie uznává regionální úřední jazyky. Členské státy mohou financovat omezené množství překladů a tlumočení do těchto jazyků v rámci institucí EU. Španělsko požaduje v omezené míře tlumočení z baskičtiny, galicijštiny a jazyka Katalánska, Baleárských ostrovů a Valencie.
 
2004: 1. květen, rozšíření EU o deset nových členských zemí a devět nových jazyků: češtinu, estonštinu, lotyštinu, litevštinu, maďarštinu, maltštinu, polštinu, slovenštinu a slovinštinu. Běžně se konají zasedání ve 20 jazycích. Evropská komise se rozhoduje posílit organizační a technickou kapacitu generálního ředitelství pro tlumočení a zakládá ředitelství D – SCIC - konference.Rada Evropské unie zavádí pro mnohá zasedání pracovních skupin systém tzv. tlumočení „na žádost“. Komisař Ján Figeľ se stává prvním komisařem, jenž má „mnohojazyčnost“ ve svém portfoliu.
 
2003: v říjnu Evropská komise schvaluje reorganizaci a administrativní posílení Společné tlumočnické a konferenční služby (SCIC) a vytváří generální ředitelství pro tlumočení, přičemž interně používaná zkratka SCIC je zachována. Zakládají se tlumočnická oddělení pro každý z nových jazyků zemí, o které by měla být rozšířena Evropská unie v následujícím roce.

2002 : s ohledem na rozšíření je stanovena strategie pro SCIC. Evropská komise schvaluje sdělení místopředsedy Neila Kinnocka o konferenčním tlumočení a rozšíření nazvanou Strategie pro Společnou tlumočnickou a konferenční službu na období do roku 2004.

2000 : vytváří se se nová oddělení pro urychlení příprav na rozšíření a na podporu používání nových technologií při konferenčním tlumočení. Je zahájen program pro uskutečňování akreditačních testů pro externí tlumočníky v kandidátských zemích alespoň jednou ročně. Dochází k posílení spolupráce s univerzitami a pedagogické pomoci.

1998 : SCIC se připravuje na budoucí rozšíření: vzdělává své tlumočníky v jazycích, kterých bude v budoucnu třeba, a spolupracuje s univerzitami v členských státech a v kandidátských zemích.

1997 : interní odborná příprava pro tlumočníky se pozastavuje vzhledem k uplatňování principu subsidiarity a s cílem, aby se SCIC zaměřil na svůj hlavní úkol: tlumočení. SCIC zahajuje cyklus výročních konferencí s orgány jednotlivých zemí, univerzitami a školami pro tlumočníky a umožňuje setkávání všech zainteresovaných subjektů v oblasti tlumočení. SCIC začíná poskytovat tlumočníky pro mnohojazyčné internetové diskuze komisařů.

1995 : Finsko, Švédsko a Rakousko přistupují k Evropské unii. Finština a švédština se stávají novými úředními jazyky, čímž počet úředních jazyků Evropské unie dosahuje jedenácti.

1986 : přistoupení Španělska a Portugalska. Úředních jazyků je nyní devět: angličtina, dánština, francouzština, italština, němčina, nizozemština, portugalština, řečtina a španělština.

1981 : přistoupení Řecka. Řečtina se stává sedmým úředním jazykem a v dubnu 1981se z Ředitelství pro tlumočení stává Společná tlumočnická a konferenční služba (SCIC).
Tato služba poskytuje tlumočníky Komisi, Radě Evropské unie, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Evropské investiční bance (Lucemburk) a později pak i Výboru regionů a různým evropským nadacím a agenturám.

1973 : přistoupení Dánska, Irska a Spojeného království. Z oddělení pro tlumočení se stává ředitelství. Zvláštní pozornost se věnuje odborné přípravě ve dvou nových úředních jazycích - angličtině a dánštině. Úředních jazyků je nyní šest.

Od roku 1979 se odborná příprava rovněž organizuje na univerzitách členských států. Nečlenské státy rovněž žádají o technickou pomoc a v roce 1979 je zahájena odborná příprava tlumočníků čínštiny.

1964 : odborná příprava. Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku kvalifikovaných tlumočníků, kteří ovládají potřebné jazyky, se zahajuje interní odborná příprava pro absolventy vysokých škol.

1958 : Římská smlouva zakládající EHS a Smlouva o založení Euratomu vstupují v platnost a předseda Komise Walter Hallstein zakládá oddělení pro tlumočení s 15 tlumočníky.

1952 :zakládá se Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Čtyřmi úředními jazyky šesti zakládajících států jsou: francouzština, italština, němčina a nizozemština. Společenství má malou skupinku tlumočníků.