Navigation path

Additional tools

Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku

Naše ciele

Cieľom Generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu a mestskú politiku (GR) je posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť znižovaním rozdielov medzi úrovňami rozvoja jednotlivých regiónov a členských štátov Európskej únie. Týmto spôsobom naša politika pozitívne prispieva k celkovej hospodárskej výkonnosti EÚ.

Rozdiely je možné znižovať vďaka politike súdržnosti, ktorá podporuje neustále zlepšovanie konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku pomáha menej rozvinutým regiónom a regiónom, ktoré trápia štrukturálne problémy, zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a dosiahnuť rýchlejšie tempo udržateľného hospodárskeho rastu. Robí tak prostredníctvom spolufinancovania projektov infraštruktúry, rozvoja informačnej spoločnosti, zrýchľovania prenosu know-how, podpory investícií do ľudských zdrojov a povzbudzovania cezhraničnej spolupráce. Z tohto dôvodu predstavuje politika regionálneho rozvoja významný prejav solidarity Európskej únie.

Generálne riaditeľstvo spravuje tri kľúčové fondy:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý pôsobí vo všetkých členských štátoch a spolufinancuje investície – sústredí sa najmä na regióny s najnižším HDP na obyvateľa;
 • Kohézny fond, ktorý spolufinancuje projekty z oblasti dopravy a životného prostredia v členských štátoch, ktorých HNP je nižší ako 90 % priemeru Európskej únie;
 • Nástroj predvstupovej pomoci (IPA), ktorý pomáha kandidátskym krajinám pri rozvoji dopravných sietí a zlepšovaní infraštruktúry v oblasti životného prostredia.

Generálne riaditeľstvo okrem toho zodpovedá aj za:

 • implementáciu Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ), ktorého cieľom je poskytnúť čo najrýchlejšiu finančnú pomoc a podporu v prípade katastrof;
 • koordinačnú skupinu pre najodľahlejšie regióny, ktorej účelom je podnietiť činnosti Európskej únie v oblasti uplatňovania opatrení na zvýhodnenie situácie najodľahlejších regiónov v súlade s článkom 349 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 • správu príspevkov EÚ do Medzinárodného fondu pre Írsko, ktorého cieľom je, spoločne s programom PEACE, ktorý tvorí súčasť štrukturálnych fondov, zabezpečenie mieru a odstránenie sporov v Severnom Írsku.

Cieľom generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku je zabezpečovať (1) účinné a efektívne štrukturálne politiky, ktoré (2) prinášajú výhody a sú zrozumiteľné pre európskych občanov v regiónoch, (3) priamo prispievajú k vytváraniu podmienok pre úspešné rozšírenie Európskej únie a (4) sú v súlade s princípmi riadneho finančného hospodárenia.
Za regionálnu politiku zodpovedá komisár Johannes Hahn de en fr.

Ďalšie informácie

 • Organizačná schéma GR pre regionálnu politiku pdf English
 • Ročný plán riadenia pdf English
 • Informačný a komunikačný plán (2014) pdf English
 • Ročná správa o činnosti pdf English

Predchádzajúce vydania

Plán riadenia pdf

AAR (Annual Activity Report) pdf

Informačný a komunikačný plán pdf

 • 2014 - en
 • 2013 - en
 • 2012 - en
 • 2011 - en
 • 2010 - en
 • 2009 - en
 • 2008 - en
 • 2007 - en

Ročná politická stratégia Komisie a ročné plány riadenia

 • da de el en es fr it nl pt fi sv

 

 

Regionálna politika EÚ: Aktuálne informácie
Sociálne médiá