Navigation path

Additional tools

Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat

Tööülesannete kirjeldus

Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ülesanne on tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, ühtlustades Euroopa Liidu eri piirkondade ja liikmesriikide arengutaset. Sel viisil aitab asjaomane poliitika kaasa ELi üldisele majanduslikule toimimisele.

Erinevuste vähendamiseks on vajalik ühtekuuluvuspoliitika, mis soodustab pidevat konkurentsivõime parandamist ning tööhõive suurendamist. Infrastruktuuriprojektide kaasrahastamise, infoühiskonna arendamise, oskusteabe edasiandmise kiirendamise, inimestesse investeerimise toetamise ning piiriülese koostöö edendamise näol aitab Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat vähem jõukatel või struktuuriliste probleemide all kannatavatel piirkondadel parandada oma konkurentsivõimet ning saavutada kiirem majanduslik areng jätkusuutlikul moel. Seega väljendab regionaalpoliitika Euroopa Liidu solidaarsust.

Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat haldab kolme olulist fondi:

 • Euroopa Regionaalarengu Fond, mis tegutseb kõigis liikmesriikides ja kaasrahastab investeeringuid. See fond keskendub peamiselt piirkondadele, kus sisemajanduse koguprodukt (SKP) elaniku kohta on madalaim.
 • Ühtekuuluvusfond, mis kaasrahastab transpordi- ja keskkonnaprojekte liikmesriikides, mille rahvamajanduse kogutoodang (RKT) on alla 90% ELi keskmisest.
 • Ühinemiseelse struktuuripoliitika rahastamisvahend (IPA), millega aidatakse kandidaatriikidel arendada transpordivõrke ja parandada keskkonna infrastruktuuri.

Peale nende kolme fondi kuulub peadirektoraadi vastutusalasse ka

 • Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (EUSF) rakendamine, mille eesmärk on kiire sekkumine katastroofide korral, et osutada abi nii ruttu kui võimalik;
 • äärepoolseimate piirkondadekoordineerimisrühm, mille ülesandeks on edendada ühenduse tegevust eesmärgiga rakendada asjaomaste piirkondade ebasoodsat olukorda kompenseerivaid meetmeid Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 349 kohaselt;
 • ELi osamaksete haldamine Rahvusvahelisse Iirimaa Fondi, mis koos struktuurifondide programmiga PEACE on suunatud Põhja-Iirimaal rahu ja leppimise saavutamisele.

Regionaalpoliitika peadirektoraadi eesmärgiks on 1) viia ellu tõhusat ja tulemuslikku struktuuripoliitikat, mis 2) tooks nähtavat kasu ning oleks arusaadav Euroopa kodanikele, 3) toetaks otseselt tingimuste loomist Euroopa Liidu edukaks laienemiseks ning 4) lähtuks usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttest.
Poliitilist vastutust regionaalpoliitika eest kannab volinik Johannes Hahn de en fr.

Täiendav teave:

 • Regionaalpoliitika peadirektoraadi struktuur pdf English
 • Aasta halduskava pdf English
 • Teabe- ja teavituskava (2014) pdf English
 • Aasta tegevusaruanne pdf English

Varasemad väljaanded

Juhtimiskava pdf

AAR (Annual Activity Report) pdf

Teabe- ja teavituskava pdf

 • 2014 - en
 • 2013 - en
 • 2012 - en
 • 2011 - en
 • 2010 - en
 • 2009 - en
 • 2008 - en
 • 2007 - en

Komisjoni iga-aastased poliitilised strateegiad ja juhtimiskavad

 • da de el en es fr it nl pt fi sv

 

 

EU Regional Policy: Olge kursis
Võtke meiega ühendust