Navigation path

Additional tools

ГД „Регионална и урбанистична политика“

Мисия

Нашата цел: Региони, които растат заедно

Нашата визия

Нашата визия е Европейски съюз, в който хората от всички наши региони и градове могат да реализират пълния си потенциал. Ние се стремим към постигането на трайно подобрение в икономиката и качеството на живот на всички, независимо от мястото, където живеят.

Нашите принципи и ценности

Нашите основни ценности са откритост, почтеност, обективност и отчетност. Ние сме ангажирани с постигането на най-високите стандарти и най-добрите резултати.

Кои сме ние

Ние сме около 700 специалисти от целия Европейски съюз, които разбират различните предизвикателства пред държавите членки и техните региони. Използваме широките си експертни познания, за да насочим усилията към инвестиции, които насърчават растежа и създават работни места. Нашата цел е да се превърнем в база от знания в рамките на Комисията, за да предоставяме регионални данни и сведения на лицата, които участват в процеса на създаване на политики.

Как работим

Ние работим с държавите членки, регионите и другите заинтересовани страни, за да направим оценка на потребностите, да финансираме инвестиции и да оценим  резултатите в дългосрочната перспектива на ЕС. Заедно ние гарантираме, че финансовите ресурси се изразходват добре.
Гордеем се с това, което правим, и да се стремим да променим нещата към по-добро.
Като част от ангажимента на Комисията за прозрачност генералните директори публикуват информация за проведените срещи с организации или самостоятелно заети лица.

Допълнителна информация

  • Годишен план за управление English
  • Годишен отчет за дейността English
  • Организационна схема на ГД „Регионална политика“ pdf English

 

 

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии