Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Publikace
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Další internetové stránky
Konzultace
Efektivnější využití finančních prostředků EU v oblasti Arktidy
Druhý návrh nového nařízení o blokových výjimkách vztahujícího se na odvětví rybolovu a akvakultury English (en)
Rybolovná práva na rok 2015 v rámci společné rybářské politiky
Financování
INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov

První nástroje politiky EU pro oblast rybolovu byly zavedeny na začátku 70. let. Společná rybářská politika existuje od roku 1982 a od té doby doznala mnoha změn. Na počátku šlo především o zachování tradičních způsobů rybolovu a uvolnění napětí mezi několika státy. V současnosti tato politika představuje propracovaný soubor právních opatření a vědeckých poznatků, které se využívají v zájmu ochrany mořských zdrojů. Ty jsou totiž sice obnovitelné, ale rozhodně ne nevyčerpatelné, a to nelze nadále přehlížet.

K politice pro oblast rybolovu přistupuje nová námořní politika, která má komplexním způsobem reagovat na všechny problémy, jimž v dnešní době evropská moře čelí:znečištění a ochrana životního prostředí, rozvoj pobřežních oblastí a vytváření pracovních příležitostí, kontrola a sledování hranic apod.

Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov (známé také pod zkratkou GŘ MARE) je útvarem Evropské komise. Je odpovědné za provádění společné rybářské politiky a integrované námořní politiky. Má přibližně 400 zaměstnanců a v jeho čele stojí generální ředitelka Lowri Evansová. Sídlí v Bruselu. GŘ MARE se skládá ze 6 ředitelství, která se zabývají veškerými aspekty obou politik, mimo jiné ochranou životního prostředí, kontrolou, tržními opatřeními, strukturálními opatřeními a mezinárodními záležitostmi týkajícími se rybolovu.Politickou zodpovědnost za GŘ MARE má komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, Maria Damanaki English (en) .

Aktuality