Меню

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Търсене
Абонирайте се за нашия електронен бюлетин
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Други интернет сайтове
Консултация
Първи проект на новия Регламент за групово освобождаване, приложим към сектора на рибарството и аквакултурите English (en)
Втори проект на нов регламент за минималната помощ в сектора на рибарството и аквакултурата English (en)
Разработване на морското дъно
Нова рамка за технически мерки в реформираната обща политика в областта на рибарството
INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“

Общата политика в областта на рибарството е изминала дълъг път от своето създаване през 1982 г. Може да се каже, че тя започва дори още по-рано - в началото на 70-те години, когато са създадени първите инструменти в областта на европейското рибарство.Това, което започва като набор от инструменти за запазване на традиционните риболовни модели и за отслабване на напрежението между няколко държави, днес представлява сложна правна и научна рамка. Нейната цел е опазването на природен ресурс, чийто ограничен, макар и възобновяем характер повече не може да бъде пренебрегван.

В допълнение към политиката в областта на рибарството нова морска политика има за цел да даде цялостен отговор на всички предизвикателства, пред които са изправени европейските морета - борба със замърсяването, опазване на околната среда, развитие на крайбрежните райони, създаване на работни места, граничен контрол и т.н.

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ е отделът на Европейската комисия, който отговаря за прилагането на Общата политика в областта на рибарството и на Интегрираната морска политика. С персонал от около 400 души, ръководена от Лоури Евънс (генерален директор) и намираща се в Брюксел, генералната дирекция се състои от 6 дирекции, които се занимават с всички аспекти на двете политики, сред които опазване на ресурсите, контрол, пазарни мерки, структурни действия и международни отношения в областта на рибарството. ГД „Морско дело и рибарство“ е отговорна пред комисаря по морско дело и рибарство Мария Даманаки English (en) .

Новини