INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“

Общата политика в областта на рибарството е изминала дълъг път от своето създаване през 1982 г. Може да се каже, че тя започва дори още по-рано - в началото на 70-те години, когато са създадени първите инструменти в областта на европейското рибарство.Това, което започва като набор от инструменти за запазване на традиционните риболовни модели и за отслабване на напрежението между няколко държави, днес представлява сложна правна и научна рамка. Нейната цел е опазването на природен ресурс, чийто ограничен, макар и възобновяем характер повече не може да бъде пренебрегван.

В допълнение към политиката в областта на рибарството нова морска политика има за цел да даде цялостен отговор на всички предизвикателства, пред които са изправени европейските морета - борба със замърсяването, опазване на околната среда, развитие на крайбрежните райони, създаване на работни места, граничен контрол и т.н.

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ е отделът на Европейската комисия, който отговаря за прилагането на Общата политика в областта на рибарството и на Интегрираната морска политика. С персонал от около 400 души, ръководена от Лоури Евънс (генерален директор) и намираща се в Брюксел, генералната дирекция се състои от 6 дирекции, които се занимават с всички аспекти на двете политики, сред които опазване на ресурсите, контрол, пазарни мерки, структурни действия и международни отношения в областта на рибарството. ГД „Морско дело и рибарство“ е отговорна пред комисаря по морско дело и рибарство Мария Даманаки English (en) .

Новини