Μενού

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Σχετικά κείμενα

 

Νομικές πράξεις που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις στον αλιευτικό τομέα

Δημόσια διαβούλευση

Τίτλος

Δημόσια διαβούλευση για τις νομικές πράξεις που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις στον αλιευτικό τομέα

Τομείς πολιτικής

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Στοχευόμενες ομάδες

Πολίτες, θεσμικά όργανα, δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις, οργανισμοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι τους οποίους αφορούν οι κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Περίοδος διαβούλευσης

Από 25.03.2013 έως 17.06.2013

Σκοπός της διαβούλευσης

Σκοπός αυτής της διαβούλευσης ήταν η συγκέντρωση των απόψεων των πολιτών και όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με τη μελλοντική αναθεώρηση δύο κανονισμών:

  • του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2007, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1860/2004 (εφεξής «κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας») και
  • του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/2008 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας (εφεξής «κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία» ή «ΚΑΚ»

Στόχευε επίσης στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την εμπειρία των εθνικών διοικήσεων και των ενδιαφερομένων όσον αφορά την εφαρμογή των δύο αυτών κανονισμών.

Η αναθεώρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), που αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των συννομοθετών. Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στον αλιευτικό τομέα πρέπει να αναθεωρηθεί έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες και οι στόχοι της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και το περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Η αναθεώρηση εντάσσεται επίσης στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τονεκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων.

Για να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων, υπήρχαν δύο ερωτηματολόγια: ένα γενικού χαρακτήρα που απευθυνόταν κυρίως στους πολίτες (ευρύ κοινό) και ένα άλλο, ειδικότερο, που απευθυνόταν κυρίως σε δημόσιες αρχές και οργανισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες για την αναθεώρηση θα βρείτε στους χάρτες πορείας που έχουν καταρτιστεί ειδικά γι’ αυτή την πρωτοβουλία.

Δείτε τα έγγραφα της διαβούλευσης

Έγγραφα αναφοράς

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ακόλουθες σελίδες:

Επικοινωνία

Αρμόδια υπηρεσία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Διοικητική μονάδα F4, Νομικά Ζητήματα

Ηλ. διεύθυνση
MARE-AIDESDETAT@ec.europa.eu

Ταχυδρομική διεύθυνση
European Commission
Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
Unit F4, Legal Matters
1049 Brussels
Belgium

Αριθμός απαντήσεων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης

16

Δείτε τις απαντήσεις

Για λόγους διαφάνειας, ζητήθηκε από τους οργανισμούς να δημοσιοποιήσουν κάθε στοιχείο που τους αφορά μέσω της καταχώρισής τους στο Μητρώο Διαφάνειαςκαι της αποδοχής του σχετικού Κώδικα Δεοντολογίας. Οι απαντήσεις των οργανισμών που δεν είναι καταχωρισμένοι δημοσιεύονται χωριστά από τις απαντήσεις των καταχωρισμένων οργανισμών.

Απαντήσεις που ελήφθησαν English (en)

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια

Με βάση τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν και λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της διενεργούμενης αξιολόγησης των επιπτώσεων, η Επιτροπή θα προτείνει αναθεωρημένες εκδοχές των ισχυόντων κανόνων.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δήλωση περί απορρήτου pdf - 52 KB [52 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt)