Meny

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Sök
Mer information
Nyheter
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.
The European Commission welcomes Morocco’s ratification of a Fisheries Protocol which is set to open the door for European vessels to go back fishing in Moroccan waters after a pause of more than two years. The European Union and Morocco had concluded the 4-year fisheries deal in December 2013, however its entry into force was pending ratification by Morocco.

Samråd om gruvdrift till havs

Offentligt samråd

Politikområde

Integrerad havspolitik

Målgrupper

Myndigheter, privatpersoner, företag och organisationer som är intresserade av mineralutvinning på havsbottnen är välkomna att delta i samrådet.

Samrådsperiod

17 mars–20 juni 2014

Varför behövs ett samråd?

Bakgrund

 • Undervattenstekniken utvecklas snabbt
 • Industrin oroar sig över råvaruförsörjningen

Möjliga konsekvenser

 • Gruvdriften till havs kan öka, främst på grunt vatten
 • Gruvdrift i djupare vatten kan påbörjas

Vad är syftet med samrådet?

Vi vill få in synpunkter på dessa frågor för att hjälpa EU att ta ställning.

Om gruvdrift till havs

I dag bedrivs den kommersiella gruvdriften till havs enbart på grunt vatten.

 • Merparten gäller utvinning av sand och grus som används som bygg- och anläggningsmaterial och för att fylla ut stränderna.
 • Annat material som utvinns på ner till ungefär 500 meters djup är tenn, fosfater, järnmalm och diamanter.

Den teknik som används är muddring, vakuumpumpar och fjärrstyrda maskiner.

Intresset för djuphavsutvinning har funnits sedan 1960-talet men ännu har ingen kommersiell verksamhet kommit i gång. Intresset har dock ökat det senaste årtiondet. Verksamheten kontrolleras från en plattform på havsytan och gäller följande typer av fyndigheter:

 • Mangannoduler
 • Polymetalliska sulfider
 • Koboltrika skorpor
 • Djuphavssediment rika på sällsynta jordartsmetaller

Vilka regler som styr verksamheten beror på om den äger rum i eller utanför en suverän stats vatten.

Enligt FN:s havsrättskonvention har ett land exklusiva suveräna rättigheter att utforska sin kontinentalsockel och utvinna naturtillgångar som mineraler. Utvinningsverksamheten omfattas av landets egen lagstiftning. För EU-länderna kan lagstiftningen omfatta vissa skyldigheter som man enats om på EU-nivå, till exempel att göra en miljökonsekvensbeskrivning.

Djuphavsutvinning kan också förekomma på internationellt vatten, dvs. i ett område utanför nationell jurisdiktion. För detta måste man få en licens från Internationella havsbottenmyndigheten. Det är ett mellanstatligt organ som inrättats enligt FN:s havsrättskonvention från 1982 med uppgift att organisera och kontrollera verksamhet i området och särskilt förvalta områdets resurser, reglera gruvdrift till havs och se till att havsmiljön i området skyddas.

Så här svarar du på samrådet

Vi ber dig att använda frågeformuläret.

I samrådet skiljer vi på följande typer av utvinning:

 • Utvinning av grus och sand på grunt vatten
 • Utvinning på grunt vatten av mer värdefullt material (guld, diamanter, tunga mineraler, järnmalm).
 • Djuphavsutvinning (värdefulla metaller och mineraler)

Om du inte kan eller vill svara på alla frågor är det bara att ange ”Ingen åsikt” och gå vidare till nästa fråga. De flesta frågorna är flervalsfrågor men du får gärna förklara ditt svar närmare. Ju mer du förklarar desto bättre!

Om du vill veta hur vi hanterar dina personuppgifter och svar ska du läsa de särskilda regler för skydd av personuppgifter pdf - 82 KB [82 KB] English (en) som gäller för samrådet.

Bakgrundsmaterial

Läs mer på följande sidor:

Kontakta oss

Ansvarig avdelning
Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske, enhet C 1, Havspolitik – Atlanten, yttersta randområdena och Arktis

E-post
MARE-C1-CONSULTATION@ec.europa.eu

Postadress
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske
Enhet C 1, Havspolitik – Atlanten, yttersta randområdena och Arktis
1049 Bryssel
Belgien

Antal svar på detta samråd

Finns ännu inte

Läs bidragen

För att öka öppenheten ber vi deltagande organisationer att ge allmänheten relevant information om sig själva genom att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och åta sig att följa dess uppförandekod.

Resultatet av samrådet och kommande etapper

Kommissionen kommer att publicera alla svar på samrådet tillsammans med en analys. Deltagarnas namn och kontaktuppgifter publiceras inte, oavsett om det gäller privatpersoner eller organisationer.

Skydd av personuppgifter

Särskilda regler för skydd av personuppgifter pdf - 82 KB [82 KB] English (en)