INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Haku
  Vapaa tekstihaku
Related content
Uutiset
The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

Merenpohjan kaivostoimintaa koskeva sidosryhmäkuuleminen

Julkinen kuuleminen

Politiikan ala

Yhdennetty meripolitiikka

Kohderyhmät

Kuulemiseen pyydetään viranomaisten, kansalaisten, yritysten ja organisaatioiden näkemyksiä merenpohjan kaivostoiminnasta.

Kuulemisen kesto

17.3.201420.6.2014

Miksi kuuleminen järjestetään?

Viimeaikainen kehitys

 • Vedenalainen teknologia on kehittynyt viime aikoina nopeasti.
 • Teollisuudelle on tärkeää varmistaa raaka-aineiden kestävä saatavuus.

Mahdolliset jatkotoimet

 • Nykyistä merenpohjan kaivostoimintaa pääasiassa matalilla merialueilla saatetaan lisätä.
 • Kaivostoiminta syvemmillä vesialueilla saatetaan aloittaa.

Kuulemisen tavoite

Tämän kuulemisen tavoitteena on koota sidosryhmien näkemyksiä merenpohjan kaivostoiminnan kehittämisestä. EU ottaa nämä näkemykset huomioon linjatessaan kantaansa asiaan.

Merenpohjan kaivostoiminta

Kaupallinen merenpohjan kaivostoiminta rajoittuu nykyisin matalan veden alueelle.

 • Merenpohjasta kaivetaan lähinnä maa-aineksia – hiekkaa ja soraa – rakennusteollisuuden tarpeisiin ja rantojen kunnostukseen.
 • Muita matalan veden alueelta (noin 500 metrin syvyyteen saakka) kaivettavia aineita ovat tina, fosfaatit, rautamalmi ja timantit.

Kaivannassa käytetään ruoppausta, tyhjiöpumppuja ja kauko-ohjattavia ajoneuvoja ja laitteita.

Kiinnostus syvänmeren alueeseen heräsi 1960-luvulla, mutta kaupallista kaivostoimintaa ei ole vielä aloitettu. Viime vuosikymmenen aikana kiinnostus asiaan on kuitenkin lisääntynyt. Syvänmeren kaivostoimintaa operoitaisiin meren pinnalla kelluvalta lautalta, ja neljä pääkohdetta olisivat

 • monimetallinoduulit
 • monimetallisulfidit
 • kobolttipitoiset kerrostumat
 • harvinaisia maametalleja sisältävät syvänmeren kerrostumat.

Merenpohjan kaivostoiminnan sääntelyssä on ratkaisevaa se, tapahtuuko toiminta tietyn valtion lainkäyttövaltaan kuuluvilla merialueilla vai niiden ulkopuolella.

YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS, 1982) mukaan rantavaltioilla on täysivaltaiset oikeudet mannerjalustansa alueen tutkimiseen ja sen luonnonvarojen, myös mineraalivarojen, hyödyntämiseen. Tämän alueen kaivostoimintaan sovelletaan maan kansallista lainsäädäntöä. EU-maiden kansalliseen lainsäädäntöön saattaa sisältyä EU:n tasolla sovittuja velvoitteita, esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin velvoitteita.

Merenpohjan kaivostoiminta on mahdollista myös kansainvälisten vesien merenpohja-alueella (kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolella sijaitseva merenpohja sisustoineen [UNCLOS, 1 artkla]). Tähän tarvitaan Kansainvälisen merenpohjajärjestön lupa. Kansainvälinen merenpohjajärjestö on YK:n merioikeusyleissopimuksella perustettu hallitustenvälinen järjestö, jonka kautta sopimusvaltiot järjestävät ja valvovat merenpohja-alueella harjoitettavaa toimintaa ja erityisesti merenpohja-alueen luonnonvarojen hallintaa, muun muassa kaivostoimintaa. Näin pyritään varmistamaan meriympäristön suojelu merenpohja-alueella.

Kuulemiseen osallistuminen

Kuulemiseen voi osallistua täyttämällä kyselylomakkeen.

Kuulemisessa tarkastellaan erikseen seuraavia kaivostoiminnan lajeja:

 • maa-ainesten kaivu matalista vesistä
 • arvokkaampien materiaalien (kulta, timantit, raskaat mineraalit, rautamalmi) kaivu matalista vesistä
 • syvänmeren alueiden kaivostoiminta (arvokkaat metallit ja mineraalit).

Kyselyssä otetaan huomioon, että kaikki vastaajat eivät välttämättä tunne kaikkia kuulemisen osa-alueita tai eivät ole kiinnostuneita niistä. Tällöin vastaaja voi valita vaihtoehdon "ei mielipidettä" ja siirtyä seuraavaan kysymykseen. Kysymykset ovat enimmäkseen monivalintakysymyksiä. Niitä voi tarvittaessa täydentää lisäselvityksillä, jotka ovat erittäin tervetulleita ja hyödyllisiä.

Lue liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet pdf - 82 KB [82 KB] English (en) huolellisesti. Niissä annetaan tietoja henkilötietojen suojaamisesta ja vastausten käsittelystä.

Viiteasiakirjat

Lisätietoja asiasta on saatavilla seuraavilta verkkosivuilta:

Yhteystiedot

Vastaava yksikkö
Euroopan komissio, meri- ja kalastusasioiden pääosasto, yksikkö C.1 – Meripolitiikka: Atlantti, syrjäisimmät alueet ja arktinen alue

Sähköposti
MARE-C1-CONSULTATION@ec.europa.eu

Postiosoite
European Commission
Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
Unit C.1, Maritime policy: Atlantic, outermost regions and Arctic
B-1049 Brussels
Belgium

Kuulemiseen annettujen vastausten lukumäärä

Ei vielä saatavilla

Katso vastaukset

Avoimuuden varmistamiseksi organisaatioita pyydetään rekisteröitymään avoimuusrekisteriin, johon kirjataan tietyt tiedot organisaation toiminnasta julkisesti nähtäviksi. Rekisteröityessään organisaatio sitoutuu noudattamaan rekisterissä määriteltyä hyvää edunvalvontatapaa.

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

Komission yksiköt julkaisevat kuulemiseen saadut vastaukset ja niistä tehtävän analyysin. Vastaajien nimiä tai yhteystietoja ei julkisteta, olivatpa kyseessä sitten yksityishenkilönä tai jonkin organisaation puolesta annetut vastaukset.

Henkilötietojen suoja

Tietosuojaperiaatteet pdf - 82 KB [82 KB] English (en)