Nabídka

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Vyhledávání
  Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The EU's General Affairs Council has adopted legislation to improve the planning of maritime activities. The new Maritime Spatial Planning Directive will help Member States develop and coordinate various activities taking place at sea so that they are as efficient and sustainable as possible.
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.

Konzultace zainteresovaných stran ohledně těžby z mořského dna

Veřejná konzultace

Oblasti politiky

Integrovaná námořní politika

Cílové skupiny

Konzultace se mohou zúčastnit veřejné orgány, občané, podniky a organizace, jichž se týká problematika těžby z mořského dna

Trvání konzultace

od 17.3.2014 do 20.6.2014

Proč pořádáme tuto konzultaci?

Kontext

 • rychlý rozvoj možností, které nabízejí podmořské technologie
 • obavy o udržitelnost dodávek surovin pro průmysl

Možné důsledky

 • Stávající těžební činnosti v mořích a oceánech, z velké části v mělkých vodách, by se mohly rozšířit.
 • Mohla by se zahájit těžba ve větších hloubkách.

Cíl konzultace

Cílem konzultace je shromáždit názory na tento vývoj a pomoci tak EU zformulovat své stanovisko.

Problematika těžby z mořského dna

V současné době se těžba z mořského dna omezuje na těžbu v mělkých vodách.

 • Většinou jde o těžbu písku a štěrku pro účely stavebnictví a údržby pláží.
 • Dalšími surovinami, které se těží v mělkých vodách (přibližně do hloubky 500 metrů), jsou cín, fosfáty, železná ruda a diamanty.

Mezi používané technologie patří bagrování, vývěvy a dálkově ovládaná vozidla.

Hlubokomořská těžba z mořského dna vzbudila pozornost již v 60. letech minulého století, ale s komerční těžbou se doposud nezačalo. Nicméně v posledním desetiletí zájem o ni vzrostl. Provoz by byl řízen z plovoucích plošin na hladině moře. Těžba by se zaměřila na jednu ze čtyř hlavních kategorií ložisek:

 • polymetalické konkrece
 • polymetalické sulfidy
 • kůra s vysokým obsahem kobaltu
 • hlubokomořské sedimenty bohaté na vzácné zeminy

To, které předpisy upravují tyto činnosti, závisí na tom, zda tato činnost probíhá ve výsostných vodách suverénního státu nebo mimo ně.

Podle mořského práva OSN má země výlučně svrchovaná práva k průzkumu svého kontinentálního šelfu a k využívání jeho přírodních zdrojů včetně nerostných surovin. Na těžební činnosti v této oblasti se vztahují právní předpisy dané země. V případě zemí EU mohou takové právní předpisy obsahovat i závazky dohodnuté na úrovni EU, například směrnici o posuzování vlivů na životní prostředí.

Hlubokomořskou těžbu lze provádět také z mořského dna v mezinárodních vodách (tzn. oblast, kterou tvoří dno moří a oceánů a jeho podloží mimo vody ve vnitrostátní jurisdikci [článek 1 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu]), k čemuž je potřeba získat licenci od Mezinárodního úřadu pro mořské dno, mezivládního subjektu zřízeného podle již zmíněné úmluvy z roku 1982, jehož úkolem je spravovat činnosti ve výše uvedené oblasti, zejména pokud jde o její zdroje, o regulaci těžby z mořského dna a zajištění ochrany jejího mořského prostředí ve vztahu k těmto činnostem.

Jak zaslat příspěvek

Využijte prosím náš formulář.

Konzultace rozlišuje následující kategorie těžby:

 • těžba štěrku a písku v mělkých vodách;
 • těžba komodit vyšší hodnoty probíhající v mělkých vodách (zlato, diamanty, těžké nerosty, železná ruda);
 • hlubokomořská těžba (vysoce hodnotné kovy a nerostné suroviny)

Jsme si vědomi toho, že s některými otázkami nemusíte být obeznámeni nebo pro vás nemusí být relevantní. V tomto případě jednoduše zatrhněte možnost „nevíme“ a přejděte na další otázku. K odpovědím na otázky můžete většinou využít výběr z více možností, ale v případě potřeby můžete svou odpověď dále rozvést. Čím podrobněji odpověď pojmete, tím bude pro nás užitečnější.

Seznamte se prosím s prohlášením o ochraně osobních údajů pdf - 82 KB [82 KB] English (en) , kde uvádíme, jak bude nakládáno s vašimi osobními údaji a příspěvkem.

Referenční dokumenty

Více informací naleznete na těchto stránkách:

Kontaktní údaje

Odpovědný útvar
Evropská komise, Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov, Oddělení C 1, námořní politika, nejvzdálenější regiony a Arktida

Email:
MARE-C1-CONSULTATION@ec.europa.eu

Poštovní adresa
European Commission
Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
Unit C1, Maritime policy Atlantic, outermost regions and Arctic
1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Počet odpovědí obdržených v rámci této konzultace

zatím není k dispozici

Zobrazit příspěvky

V zájmu transparentnosti vyzvala Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti a poskytly tak údaje o sobě veřejnosti a aby se zavázaly k dodržování příslušného kodexu chování.

Výsledky konzultace a další kroky

Útvary Komise zveřejní úplný soubor odpovědí na konzultace a také jejich analýzu. Jména a kontaktní údaje respondentů, ať už jednotlivců, nebo organizací, nebudou zveřejněny.

Ochrana osobních údajů

Zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů pdf - 82 KB [82 KB] English (en)