Меню

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Търсене
Related content
Новини
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The EU's General Affairs Council has adopted legislation to improve the planning of maritime activities. The new Maritime Spatial Planning Directive will help Member States develop and coordinate various activities taking place at sea so that they are as efficient and sustainable as possible.

Консултация със заинтересованите страни относно добива на суровини от морското дъно

Обществена консултация

Области на политиката

Интегрирана морска политика

Целеви групи

Публичните органи, гражданите, предприятията и организациите, които имат отношение към добива на суровини от морското дъно са поканени да участват в тази консултация.

Период на провеждане на консултацията

От 17.3.2014 г. до 20.6.2014 г.

Защо е нужна тази консултация?

Наблюдения

 • Бързо нарастване на възможностите на подводните технологии
 • Опасения относно устойчивостта на доставките на суровини за промишлеността

Възможни последствия

 • Съществуващите добивни дейности в моретата и океаните, до голяма степен в плитки води, биха могли да се увеличат
 • Може да започне добив в дълбоки води

Цел на консултацията

Целта на настоящата консултация е да се съберат мнения относно тези тенденции, за да може ЕС да изготви своята позиция.

За добива на суровини от морското дъно

В днешно време дейностите по добива на суровини от на морското дъно са ограничени в плитки води.

 • Повечето от тях се състоят в добив на инертни материали — пясък и чакъл — за строителната промишленост и за укрепване на плажове.
 • Сред другите суровини, които се извличат от плитки води до 500 метра дълбочина, са калай, фосфати, желязна руда и диаманти.

Използваните технологии включват драгиране, вакуумни помпи и превозни средства с дистанционно управление.

Добивът на суровини от морското дъно на по-голяма дълбочина предизвиква интерес от 60-те години на миналия век, но добив с търговски цели все още не е започнал. През последното десетилетие обаче интересът се засилва. Операциите могат да бъдат контролирани от плаваща платформа на морската повърхност и да са насочени към четири широки категории залежи:

 • полиметални конкрекции;
 • полиметални сулфиди;
 • богати на кобалт слоеве;
 • богати на редки земни елементи седименти на голяма дълбочина.

В зависимост от това дали тези дейности се извършват във или извън териториалните води на дадена суверенна държава се прилагат различни правила за тяхното регулиране.

Съгласно Конвенцията на ООН по морско право всяка страна се ползва с изключителни суверенни права да проучва своя континентален шелф и да експлоатира неговите природни ресурси, включително минералните ресурси. Добивът в този район е предмет на вътрешното законодателство на страната. За страните от ЕС това законодателство може да включва задължения, договорени на ниво ЕС, като директивата за оценка на въздействието върху околната среда.

Добивът в дълбоки води може да се извършва и на морското дъно в международни води (т. нар. „район“, който включва повърхността на морското и океанското дъно и неговите недра отвъд пределите на националната юрисдикция [член 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право]). За него е необходимо да се получи лиценз от Международния орган за морското дъно, междуправителствен орган, създаден съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 1982 г., със задачата да организира и контролира дейностите в района, конкретно с цел да осъществява управлението на ресурсите в района, да регулира добива от морското дъно и да осигурява опазването на морската среда в района във връзка с тези дейности.

Как да изпратите вашите коментари и предложения

Моля, използвайте формуляра за консултация.

В консултацията се разграничават следните класове добив:

 • добив на инертни материали в плитки води;
 • добив в плитки води на суровини с висока стойност (злато, диаманти, тежки минерали, желязна руда);
 • добив на суровини (метали и минерали с висока стойност).

Известно ни е, че може да не сте запознати с някои въпроси или те да не се отнасят до вас. В този случай отбележете като отговор „без мнение” и минете към следващия въпрос. Обикновено можете да избирате измежду няколко възможни отговора на въпросите, но имате възможност и да предоставите допълнителни обяснения, ако желаете. Разбира се, колкото повече обяснения предоставите, толкова по-полезен ще бъде вашият коментар.

Важно е да прочетете декларацията за поверителност pdf - 82 KB [82 KB] English (en) , за да научите как ще бъдат обработвани вашите коментари и лични данни:

Документи за справка

Повече информация ще намерите на следните интернет страници:

Координати за връзка

Отговорна служба
Европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, отдел C 1, „Морска политика в Атлантическия океан, най-отдалечените райони и Арктика“

Електронна поща
MARE-C1-CONSULTATION@ec.europa.eu

Пощенски адрес
European Commission
Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
Unit C1, Maritime policy Atlantic, outermost regions and Arctic
B-1049 Brussels
Belgium

Брой получени отговори за тази консултация

Все още няма данни

Вижте отговорите

В интерес на прозрачността организациите се приканват да предоставят на обществеността информация за себе си, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и се ангажират да спазват неговия Кодекс за добро поведение.

Резултати от консултацията и следващи стъпки

Службите на Комисията ще публикуват всички отговори на консултацията, както и техен анализ. Имената и данните за връзка на участниците, независимо дали отговарят поотделно или от името на организация, няма да бъдат разгласявани.

Защита на личните данни

Специална декларация за поверителност pdf - 82 KB [82 KB] English (en)