Sökväg

 

IT-förvaltning

 

Med IT-förvaltning avses de ramar och förfaranden som en organisation tillämpar för att fatta och verkställa beslut om hur IT-verksamheten ska hanteras, styras och övervakas. Kommissionens system för IT-förvaltning följer i praktiken internationell standard. Systemet bygger på beslutsgångar och organisationsstrukturer som ser till att kommissionens IT-verksamhet ligger helt i linje med organisationens mål och bidrar till att uppnå dem.

Kommissionen har spridit ansvaret för IT-verksamheten på sina olika avdelningar i enlighet med den decentralisering som tillämpas inom kommissionen. Varje generaldirektorat har en egen IT-chef (en informationsansvarig) som tillgodoser det egna generaldirektoratets särskilda behov. Dessutom finns en central IT-funktion (generaldirektoratet för informationsteknik) för sådana tjänster och stödåtgärder som är gemensamma för hela organisationen.

Det finns väletablerade och smidiga samordningsmekanismer (framför allt i form av arbetsgrupper som gemensamt förbereder beslut i olika IT-frågor) som ser till att de lokala och centrala IT-funktionerna drar åt samma håll och kommunicerar med varandra.

Genom krav på rapportering och godkännande ser kommissionen till att organisationen följer den IT-strategi som har fastställts på högsta ledningsnivå. Planeringen av IT-resurser och investeringar i IT är ett led i kommissionens övergripande verksamhets- och resursplanering. På så sätt ser man till att målen för verksamheten och IT-målen stämmer överens.