Navigačný riadok

 

Správa a riadenie IT

 

Správa a riadenie IT zabezpečuje rámec a postupy prijímania a realizácie rozhodnutí, ktoré sú potrebné na riadenie, kontrolu a monitorovanie IT. Komisia zaviedla systém správy a riadenia IT podľa reálnych medzinárodných noriem. Zahŕňa vedúce a organizačné štruktúry a postupy, ktoré zabezpečujú, že IT Komisie napomáhajú cieľom tejto organizácie.

IT na Komisii sú usporiadané tak, aby rešpektovali jej decentralizovanú vnútornú štruktúru. Na každom generálnom riaditeľstve existuje pracovisko IT (vedúci pre informačné zdroje - IRM), ktoré zodpovedá za osobitné potreby daného GR. Zároveň existuje ústredné pracovisko IT (generálne riaditeľstvo DIGIT), ktorá poskytuje spoločné (korporatívne) služby a podporu.

Vyspelé a hladko fungujúce koordinačné mechanizmy (v zásade výbory, ktoré spoločne pripravujú rozhodnutia v otázkach IT) zabezpečujú potrebnú súdržnosť a komunikáciu medzi miestnymi a ústrednými pracoviskami IT.

Reťazce zodpovednosti a autorizácie sú zárukou toho, že stratégiu IT určuje najvyšší manažment Komisie. Plánovanie a investičné postupy v oblasti IT sú zapracované do globálnych cyklov činností a plánovania zdrojov na Komisii, čím dochádza k zosúladeniu prevádzkových a IT cieľov.