Navigointipolku

 

Tietohallinnon johtaminen

 

Tietohallinnon johtaminen (IT Governance) käsittää tietotekniikan hallintaan, valvontaan ja seurantaan liittyvässä päätöksenteossa ja päätösten täytäntöönpanossa tarvittavat rakenteet ja menettelyt. Komissiossa sovelletaan kansainvälisiin de facto -standardeihin perustuvaa tietohallinnon johtamisjärjestelmää. Siihen kuuluvilla johto- ja organisaatiorakenteilla ja menettelyillä varmistetaan, että komissiossa käytetään sen tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla tukevaa tietotekniikkaa.

Komission tietotekninen toimi on organisoitu komission hajautetun sisäisen hallinnon mukaisesti. Kussakin pääosastossa on tietotekniikkayksikkö (Information Resources Manager - IRM), joka vastaa pääosastonsa erityistarpeista. Pääosastokohtaisten yksikköjen rinnalla toimii koko komissiota palveleva tietotekniikkayksikkö (tietotekniikan pääosasto), joka vastaa komission yhteisistä palveluista ja tuesta.

Tietotekniikan pääosaston ja pääosastokohtaisten yksikköjen keskinäinen tiedonvaihto ja toimien johdonmukaisuus on varmistettu tehokkaalla koordinointijärjestelmällä. Tärkeä osa tätä järjestelmää ovat työryhmät, joissa tärkeimmät tietotekniikkaa koskevat päätökset valmistellaan.

Raportointi- ja valtuutusketju on rakennettu niin, että tietotekniikkastrategiasta päätetään komission johtotasolla. Tietotekniikan suunnittelu- ja investointiprosessit toteutetaan osana koko komission kattavaa toimintojen ja resurssien käytön suunnittelukierrosta. Näin voidaan varmistaa, että tietotekniikan alan tavoitteet ovat yhdenmukaiset yleistavoitteiden kanssa.