Διαδρομή πλοήγησης

 

Διακυβέρνηση των ΤΠ (Τεχνολογίες των πληροφοριών)

 

Η διακυβέρνηση των ΤΠ παρέχει το πλαίσιο και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ΤΠ. Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης των ΤΠ που βασίζεται σε διεθνή ντε φάκτο πρότυπα. Το σύστημα αυτό παρέχει την καθοδήγηση και τις οργανωτικές δομές και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι ΤΠ της Επιτροπής είναι πλήρως εναρμονισμένες με τους στόχους της και συμβάλλουν στην επίτευξή τους.

Ο τομέας ΤΠ της Επιτροπής είναι οργανωμένος βάσει ομοσπονδιακού μοντέλου που ανταποκρίνεται στην αποκεντρωμένη εσωτερική οργάνωση του θεσμικού αυτού οργάνου. Κάθε γενική διεύθυνση διαθέτει μια υπηρεσία ΤΠ (Διαχειριστής πόρων πληροφορικής - IRM) που είναι αρμόδια για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ΓΔ, ενώ αντίστοιχη υπηρεσία λειτουργεί επίσης σε κεντρικό επίπεδο (Γενική Διεύθυνση DIGIT) η οποία παρέχει στήριξη σε όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Έχουν ήδη αναπτυχθεί και λειτουργούν αποτελεσματικά μηχανισμοί συντονισμού (κυρίως επιτροπές που προετοιμάζουν από κοινού αποφάσεις σχετικές με θέματα πληροφορικής) που διασφαλίζουν την αναγκαία συνοχή και επικοινωνία μεταξύ των τοπικών και των κεντρικών υπηρεσιών.

Η διαδικασία γνωστοποίησης και έγκρισης εγγυάται ότι η στρατηγική των ΤΠ χαράσσεται στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο της Επιτροπής. Οι διαδικασίες προγραμματισμού και επενδύσεων στον τομέα των ΤΠ εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο προγραμματισμού των δραστηριοτήτων και των πόρων της Επιτροπής, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εναρμόνιση των επιχειρησιακών στόχων με τους στόχους των ΤΠ.