Sti

 

It-forvaltning

 

Med it-forvaltning menes de rammer og procedurer, som en organisation anvender for at træffe og gennemføre beslutninger om, hvordan dens it-systemer skal styres, kontrolleres og overvåges. Kommissionen har indført et it-forvaltningssystem, der er baseret på de internationale standarder, der anvendes i praksis. Det vedrører de ledelsesmæssige og organisatoriske strukturer og procedurer, der sikrer, at Kommissionens it er i fuld overensstemmelse med og bidrager til at opfylde dens målsætninger.

Kommissionens it-struktur er decentral ligesom hele institutionens interne organisation. Hvert generaldirektorat har en it-chef (Information Resources Manager - IRM), der er ansvarlig for at dække generaldirektoratets specifikke behov, og der findes også en central it-funktion (Generaldirektoratet DIGIT), der yder fælles intern service og support.

Veludviklede og velfungerende koordineringsmekanismer (især udvalg, der i fællesskab forbereder beslutninger om de relevante it-spørgsmål) sikrer den nødvendige sammenhæng og kommunikation mellem de lokale og centrale it-funktioner.

Gennem krav om rapportering og godkendelse sikrer Kommissionen, at it-strategien fastlægges højt oppe i hierarkiet. It-planlægning og -investeringer er integreret i Kommissionens overordnede aktiviteter og ressourceplanlægningsrutiner. Derved sikrer man sig, at institutionens mål stemmer overens med it-målene.