Cesta

 

Řízení IT

 

Řízení IT stanoví rámec a postupy pro přijímání a provádění rozhodnutí nutných k řízení, kontrole a monitorování IT. Komise zavedla systém řízení IT, který v podstatě vychází z mezinárodních norem. Systém se týká řízení a organizačních struktur a procesů, které zaručují, že jsou informační technologie Komise plně v souladu s cíli organizace a že tyto cíle podporují.

Informační technologie Komise jsou organizovány podle federálního modelu a v souladu s decentralizovanou vnitřní organizací této instituce. Každé generální ředitelství má oddělení IT (manažer informačních zdrojů, IRM), které reaguje na specifické potřeby daného generálního ředitelství. Existuje také ústřední útvar pro IT (Generální ředitelství pro informatiku, DIGIT), který poskytuje společné služby a podporu.

K dispozici jsou propracované a hladce fungující koordinační mechanismy (zpravidla výbory, které společně připravují rozhodnutí o relevantních otázkách v oblasti IT), jež zaručují nezbytnou soudržnost a komunikaci mezi místními odděleními IT a ústředním útvarem IT.

Systém podávání zpráv a povolování zaručuje, že je strategie IT připravována vrcholovým vedením Komise. Plánovací a investiční procesy v oblasti IT jsou začleněny do globálních činností a cyklů plánování zdrojů Komise, tudíž je zaručen soulad provozních cílů s cíli v oblasti IT.