Навигационна пътека

 

Информационно-технологично (ИТ) управление

 

Информационно-технологичното управление предоставя рамка и процедури за вземане и изпълнение на решенията, необходими за управление, контрол и наблюдение на информационните технологии. Комисията е създала система за информационно-технологично управление, базирана на действащите международни стандарти. Тя се отнася до ръководните и организационните структури и процедури, които гарантират, че информационно-технологичният сектор на Комисията напълно отговаря на целите на организацията и ги поддържа.

Информационните технологии в Комисията са организирани по федерални линии, в съответствие с децентрализираната вътрешна организация на институцията. Във всяка генерална дирекция има информационно-технологична длъжност (мениджър по информационни ресурси - IRM), който отговаря за специфичните потребности на тази дирекция, а освен това ГД „Информатика“ изпълнява централна ИТ функция, като предоставя общи (корпоративни) услуги и подкрепа.

Добре разработени и функциониращи механизми за координация (предимно комисии, които подготвят съвместни решения по съответните информационно-технологични въпроси) гарантират необходимата цялостност и комуникация между местните и централната информационно-технологични длъжности.

Веригата за докладване и даване на разрешения гарантира, че информационно-технологичната стратегия се определя от най-високо управленско равнище в Комисията. Процедурите за информационно-технологично планиране и инвестиции са включени в общите дейности и циклите по планиране на ресурсите на Комисията, като по този начин се гарантира съответствие между бизнес целите и информационно-технологичните цели.