Διαδρομή πλοήγησης

 

Πληροφορίες επικοινωνίας

Europe Direct

Για την απευθείας επικοινωνία σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Europe Direct

Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT)

Για γενικές ερωτήσεις προς την DIGIT :
  
Για ερωτήσεις σχετικές με τις δημόσιες συμβάσεις :
  
Επικοινωνία με τον υπεύθυνο του δικτυακού τόπου :

 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά :

DIGITDG DIGIT
European Commission/Europese Commissie
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Βέλγιο
DG DIGIT
European Commission
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
Λουξεμβούργο
   
DIGIT(+32) 2 299 11 11(+352) 4301 1