Ανθρώπινοι Πόροι και Ασφάλεια

Πρόσθετα εργαλεία

Οι δραστηριότητές μας

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας απασχολεί περίπου 800 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία -σχεδόν 700- εργάζονται στις Βρυξέλλες, και τα υπόλοιπα στο Λουξεμβούργο.

Η δραστηριότητα της Γενικής Διεύθυνσής μας αποβλέπει ουσιαστικά στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του οργάνου με τον καθορισμό πολιτικών στους εξής τομείς:ανθρώπινο δυναμικό και ασφάλεια.

Οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι σημαντικές, καθώς στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μια δημόσια διοίκηση υψηλής ποιότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, από την 1η Ιανουαρίου 2003, ορισμένα διοικητικά και βοηθητικά καθήκοντα, τα οποία διεκπεραιώνονταν μέχρι πρότινος από τη Γενική Διεύθυνσή μας, ανατέθηκαν σε τέσσερις νέες υπηρεσίες.

Αυτή η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων αφορά κυρίως τις δραστηριότητες καθημερινής διαχείρισης, όπως τη διαχείριση των αποδοχών και της υποδομής, καθώς και η επιλογή προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό, απλουστεύσαμε τις εσωτερικές δραστηριότητες και μπορούμε να εστιαστούμε καλύτερα στην εκπόνηση πολιτικών για τον καθορισμό των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.