Ανθρώπινοι Πόροι και Ασφάλεια

Πρόσθετα εργαλεία

Εκδόσεις και άλλες πηγές πληροφόρησης

  • Δικτυακή πύλη για τους υπαλλήλους της Επιτροπής English

Ό,τι θα θέλατε να μάθετε για τους υπαλλήλους της Επιτροπής; ποιοι είναι, με τι ασχολούνται, που εργάζονται, ποιες ευκαιρίες απασχόλησης υπάρχουν κ.λπ.

  • Δικτυακός τόπος για τη διοικητική μεταρρύθμιση English

Αυτός ο δικτυακός τόπος σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη ριζικότερη εσωτερική μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1958. Σκοπός της μεταρρύθμισης ήταν η δημιουργία μιας σύγχρονης δημόσιας υπηρεσίας που θα βασίζεται στην αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα. Την 1 η Μαΐου 2004, με την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ολοκληρώθηκε ο εκ βάθρων εκσυγχρονισμός της πολιτικής της Επιτροπής για το ανθρώπινο δυναμικό.

Σύνταξη αρχαιότητας και πρόωρη συνταξιοδότηση
Ερωτήσεις και απαντήσεις
BG - CS - DA - DE - EL - EN - ES - ET - FI - FR - HU - LT - LV - MT - NL - PT - PL - RO - SK - SL - SV

Φυλλάδια :

Νομοθεσία

Οι κανόνες που διέπουν το προσωπικό της Επιτροπής βρίσκονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στους όρους απασχόλησης του λοιπού προσωπικού PDF

Συμβουλευθείτε επίσης τους κανόνες που εφαρμόζονται στους εθνικούς εμπειρογνώμονες που έχουν αποσπαστεί στην Επιτροπή· English