Personal och säkerhet

Ytterligare verktyg

Ålderspension och förtida pensionering
Frågor och svar

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att EU-anställda ska ha rätt till pension?

Varje månad dras en pensionsavgift (för närvarande 11,3 %) från de anställdas löner. Den ger dem på vissa villkor rätt till pension.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att EU-anställda ska ha rätt till pension?

 • De ska ha varit anställda i minst tio år (pensionen betalas ut från och med uppnådd pensionsålder)
  eller
 • vara minst 63 år (artikel 77 i tjänsteföreskrifterna), oberoende av antal anställningsår.

Hur hög kan pensionen bli?

Den högsta pension en anställd kan få uppgår till 70 % av den sista grundlönen. Pensionsrättigheten är 1,90 % av den senaste grundlönen för varje anställningsår (artikel 77 i tjänsteföreskrifterna). Efter tio anställningsår har man alltså rätt till 19 % av den sista grundlönen, men pensionen betalas inte ut förrän man uppnått sin pensionsålder.

När pensioneras en EU-anställd?

 • a) Antingen automatiskt den sista dagen i den månad då den anställde fyller 65 år,
 • b) eller på egen begäran, när den anställde är minst 63 år (artikel 52 i tjänsteföreskrifterna).

  För den personal som redan var anställd den 1 maj 2004 (den dag då de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft) gäller vissa övergångsregler:
  • För dem som var minst 50 år eller som hade varit anställda i minst 20 år den 1 maj 2004 är pensionsåldern 60 år.
  • För dem som var mellan 30 och 49 år den 1 maj 2004 varierar pensionsåldern mellan 60 år och två månader och 62 år och åtta månader (en detaljerad tabell finns i artikel 22 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna).

Kan EU-anställda pensionera sig i förtid?

Om EU-anställda slutar arbeta före den ”normala” pensionsåldern (63 år eller tidigare för dem som redan var anställda den 1 maj 2004) och om de är minst 55 år och har arbetat i tio år, får de gå i pension i förtid. Men då förlorar de en del av de pensionsrättigheter de har tjänat in och pensionen sänks med 3,5 % per år fram till det år då de uppnår sin egentliga pensionsålder (artikel 9.1 i bilaga VIII).

Kan man pensionera sig i förtid utan sänkt pension?

På grundval av objektiva kriterier och förfaranden som kommissionen lägger fast, kan tillsättningsmyndigheten besluta att i tjänstens intresse inte tillämpa en minskning av pensionen med 3,5% per år för ett mycket begränsat antal anställda. Antalet anställda som varje år kan gå i pension utan att få lägre pension får inte överstiga 10 % av det antal anställda vid samtliga EU-institutioner som gick i pension enligt artikel 52 i tjänsteföreskrifterna året innan (”normal pensionering”) (artikel 9.2 i bilaga VIII).

Hur många anställda pensioneras i förtid utan sänkt pension?

Sedan 2004 har 387 fast och tillfälligt anställda från samtliga EU-institutioner pensionerats enligt detta system. Av dessa var 227 fast och tillfälligt anställda vid kommissionen (dvs. i genomsnitt 38 pensionsavgångar per år för kommissionens del).

För 2010 uppskattar kommissionen att 49 av de 200 personer som ansökte kommer att beviljas förtida pensionering.