Človeški viri in varnost

Ďalšie nástroje

Starostna pokojnina in predčasna upokojitev
Vprašanja in odgovori

Kdo plačuje za starostno pokojnino uradnikov?

Iz plač uradnikov se vsak mesec odvaja prispevek (zdaj v višini 11,3 %), na podlagi katerega lahko pod določenimi pogoji uveljavljajo pravico do pokojnine.

Kateri so pogoji za starostno pokojnino?

 • najmanj dopolnjenih 10 let delovne dobe (pokojnina se izplača samo ob izpolnjeni upokojitveni starosti);
  ali
 • pri starosti nad 63 let (člen 77 Kadrovskih predpisov) ne glede na delovno dobo

Kakšen je najvišji znesek starostne pokojnine?

Najvišji znesek starostne pokojnine je 70 % zadnje osnovne plače. Uradniku se za vsako leto izračunane delovne dobe (člen 77 Kadrovskih predpisov) izplača 1,90 % zadnje osnovne plače, torej ima po 10 letih delovne dobe uradnik pravico do 19 % svoje zadnje osnovne plače, in to od dopolnjene upokojitvene starosti.

Pri kateri starosti se lahko uradnik upokoji?

 • a) bodisi samodejno zadnji dan meseca, v katerem dopolni 65 let starosti,

 • b) bodisi na lastno zahtevo, ko je star najmanj 63 let (člen 52 Kadrovskih predpisov).

  Za uradnike, zaposlene 1. maja 2004 (začetek veljavnosti novih kadrovskih predpisov), se uporabljajo prehodne določbe, in sicer:

  • uradniki, ki so na dan 1. maja 2004 stari petdeset let ali več ali imajo dvajset let ali več delovne dobe, so upravičeni do starostne pokojnine, ko dopolnijo 60 let starosti;
  • uradniki, ki so na dan 1. maja 2004 stari med 30 in 49 let, se lahko upokojijo v starosti od 60 let in dveh mesecev do 62 let in osmih mesecev (več v tabeli iz člena 22 Priloge XIII Kadrovskih predpisov).

Ali ima uradnik pravico do predčasne upokojitve?

Če uradnik preneha delati, preden dopolni „običajno“ starost za upokojitev (63 let oziroma manj za tiste, ki so že bili uradniki pred 1. majem 2004), in če je star najmanj 55 let ter ima deset let delovne dobe, se starostna pokojnina lahko izplača takoj. V tem primeru uradnik izgubi del že pridobljenih pravic in pokojnina se zniža za 3,5 odstotka za vsako leto pred letom, ko bi uradnik dosegel upokojitveno starost (prvi odstavek člena 9 Priloge VIII).

Kdaj predčasna upokojitev ne pomeni zmanjšanja pravic?

Na podlagi objektivnih meril in postopkov, ki jih določi Komisija, se organ za imenovanja lahko odloči, da v interesu službe za zelo omejeno število oseb ne uporabi 3,5-odstotnega znižanja za vsako leto pred letom, ko bi uradnik dosegel upokojitveno starost .

Skupno število uradnikov, ki se vsako leto upokojijo brez kakršnega koli znižanja pokojnine, ne sme biti višje od 10 % skupnega števila uradnikov, ki so se v preteklem letu upokojili na vseh institucijah v skladu s členom 52 Kadrovskih predpisov (drugi odstavek člena 9 Priloge VIII).

Koliko uradnikov se je predčasno upokojilo brez znižanja pokojnine?

Od leta 2004 se je po tej shemi skupno upokojilo 387 uradnikov in začasnih uslužbencev na vseh institucijah, od tega 227 uradnikov in začasnih uslužbencev Komisije (na leto povprečno 38 upokojitev na Komisiji).

Za leto 2010 je po analizi 200 predlaganih upokojitev uradnikov Komisije v interesu službe predvidenih 49 upokojitev.