Ľudské zdroje a bezpečnosť

Ďalšie nástroje

Starobný dôchodok a predčasný dôchodok
Otázky a odpovede

Z akých prostriedkov sa vyplácajú starobné dôchodky úradníkov?

Všetci úradníci majú za určitých podmienok nárok na starobný dôchodok. Preto zo svojej mzdy odvádzajú na tento účel sumu vo výške 11,3 %.

Aké podmienky musí úradník splniť, aby si mohol uplatniť nárok na starobný dôchodok.

 • T• Služobný pomer úradníka musí trvať aspoň 10 rokov (dôchodok sa začne vyplácať až po dosiahnutí veku odchodu do dôchodku)
  alebo
 • • musí mať viac ako 63 rokov (čl. 77 Služobného poriadku). V tomto prípade vzniká nárok na dôchodok bez ohľadu na dĺžku služobného pomeru.

Aká je maximálna výška starobného dôchodku?

Maximálna výška starobného dôchodku predstavuje 70 % posledného základného platu. Podľa článku 77 Služobného poriadku získava úradník za každý odpracovaný rok nárok na vyplatenie dôchodku vo výške 1,9 % z posledného základného platu, takže po odpracovaní 10 rokov (požadované minimum) bude mať nárok na starobný dôchodok vo výške 19 % svojho posledného základného platu, ktorý sa mu však môže začať vyplácať až v momente, keď dosiahne dôchodkový vek.

Aký je vek odchodu do dôchodku?

 • a) automaticky v posledný deň mesiaca, v ktorom dosiahne vek 65 rokov;
 • b) na vlastnú žiadosť, ak má aspoň 63 rokov (článok 52 Služobného poriadku).

  Na úradníkov, ktorí boli v služobnom pomere v čase nadobudnutia účinnosti nového Služobného poriadku (1. mája 2004), sa vzťahujú prechodné ustanovenia, podľa ktorých:

  • je vek odchodu do dôchodku 60 rokov pre zamestnancov, ktorí k 1. máju 2004 odpracovali minimálne 20 rokov alebo mali aspoň 50 rokov.
  • je vek odchodu do dôchodku 60 rokov a 2 mesiace až 62 rokov a 8 mesiacov pre zamestnancov, ktorí mali k 1. máju 2004 30 – 49 rokov (pozri podrobnú tabuľku v prílohe XIII čl. 22 Služobného poriadku).

Môžu úradníci odísť do predčasného dôchodku?

Úradníci, ktorí dovŕšili aspoň 55 rokov a odpracovali minimálne 10 rokov, môžu odísť do dôchodku ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku (t. j. 63 rokov a v prípade úradníkov, ktorí už boli v služobnom pomere k 1. máju 2004, skôr). V tomto prípade však úradník príde o časť nadobudnutých práv a jeho dôchodok sa zníži o 3,5 % za každý rok pred rokom, v ktorom by dovŕšil vek odchodu na starobný dôchodok (príloha VIII čl. 9 ods. 1).

Je možné odísť do predčasného dôchodku bez zníženia dôchodku?

Na základe objektívnych kritérií a v súlade s postupmi Komisie sa môže ustanovujúci orgán v záujme služby rozhodnúť, že neuplatní uvedené zníženie vo výške 3,5 %. Túto výnimku však možno použiť len vo výnimočných prípadoch.

Celkový počet úradníkov, ktorí odídu do predčasného dôchodku bez toho, aby ich dôchodok bol každý rok znížený, nesmie prekročiť 10 % zamestnancov všetkých inštitúcií, ktorí v predchádzajúcom roku odišli do dôchodku podľa článku 52 Služobného poriadku, t. j. po dosiahnutí riadneho dôchodkového veku (príloha VIII čl. 9 ods. 2).

Koľko úradníkov odišlo do predčasného dôchodku bez zníženia dôchodku?

Od roku 2004 odišlo zo všetkých inštitúcií do predčasného dôchodku bez zníženia dôchodku 387 úradníkov a dočasných pracovníkov, z ktorých 227 pracovalo v Komisii. V priemere teda ide o 38 pracovníkov Komisie ročne.

Za rok 2010 sa očakáva, že ustanovujúci orgán neuplatní v záujme služby zníženie dôchodku v 49 prípadoch z 200 kandidátov.