Cilvēkresursi un drošība

Citi rīki

Pensija un priekšlaicīga pensionēšanās
Jautājumi un atbildes

Kas apmaksā ierēdņu pensijas?

Visiem ierēdņiem, ievērojot atsevišķus nosacījumus, ir tiesības uz pensiju. Tālab noteiktu summu (šobrīd 11,3 %) ietur no viņu mēnešalgas.

Kādi ir tie nosacījumi, kas paver ierēdnim tiesības uz pensiju?

  • ES iestādēs nostrādāti vismaz 10 gadi (pensiju izmaksā tikai tad, kad ierēdnis sasniedz pensionēšanās vecumu)
    vai
  • pārsniegts 63 gadu vecuma slieksnis (Civildienesta noteikumu 77. pants), neatkarīgi no nostrādāto gadu skaita.

Kāds ir maksimālais pensijas apjoms?

70 % no pēdējā pamatalgas maksājuma. Par katru nostrādāto gadu ierēdnim pienākas 1,90 % no pēdējās pamatalgas maksājuma, tas nozīmē, ka pēc desmit nostrādātiem gadiem ierēdnis, sasniedzot pensionēšanās vecumu, var saņemt 19 % no savas pēdējās pamatalgas maksājuma.

Kādā vecumā ierēdņi pensionējas?

a) Automātiski tā mēneša pēdējā dienā, kurā viņi sasniedz 65 gadu vecumu, vai

b) pēc pieprasījuma, kad viņi ir sasnieguši vismaz 63 gadu vecumu ( Civildienesta noteikumu 52. pants ).

Uz ierēdņiem, kuri 2004. gada 1. maijā (jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās dienā) bija civildienestā, attiecas pārejas noteikumi, tostarp šādi:

  • Ierēdņiem, kuru vecums 2004. gada 1. maijā bija vismaz 50 vai kuru dienesta gadu skaits ir 20 vai vairāk, pensionēšanās vecums ir 60 gadi.
  • Ierēdņiem, kuru vecums 2004. gada 1. maijā bija 30 līdz 49 gadi, pensionēšanās vecums ir intervālā no 60 gadiem un 2 mēnešiem līdz 62 gadiem un 8 mēnešiem (skatīt detalizētu tabulu Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 22. pantā).

Vai ierēdņi var pensionēties priekšlaicīgi?

Ja ierēdņi aiziet no darba pirms sasnieguši “parasto” pensionēšanās vecumu (63 gadi vai mazāk tiem, kuri jau bija ierēdņi pirms 2004. gada 1. maija), ir vismaz 55 gadus veci un dienestā nostrādājuši desmit gadus, viņi var izšķirties par tūlītēju pensiju, ko aprēķina par nostrādāto laiku. Šajā gadījumā viņi zaudē daļu no savām iegūtajām tiesībām, un, aprēķinot viņu pensiju, tiek atskaitīti 3,5% par katru līdz oficiālajam pensionēšanās vecumam nenostrādāto gadu. (VIII pielikuma 9. panta 1. punkts).

Kas ir priekšlaicīga pensionēšanās bez pensijas samazinājuma?

Ievērojot objektīvus kritērijus un Komisijas paredzētas procedūras, iestāde, kura ir kompetenta iecelt amatā, dienesta interesēs var nolemt, ka nelielam skaitam personu nav piemērojams šis 3,5 % samazinājums par katru līdz oficiālajam pensionēšanās vecumam nenostrādāto gadu.

Kopējais to ierēdņu skaits, kuri pensionējas priekšlaicīgi un kuriem nepiemēro nekādu pensijas samazinājumu, nevar pārsniegt 10 % no to ierēdņu kopējā skaita, kuri iepriekšējā gada laikā (VIII pielikuma 9. panta 2. punkts) pensionējās ierastajā veidā (saskaņā ar Civildienesta noteikumu 52. pantu).

Cik ierēdņi pensionējušies priekšlaicīgi bez pensijas samazinājuma?

Kopš 2004. gada pavisam 387 ES iestāžu ierēdņi pensijā aizgāja priekšlaicīgi bez pensijas samazinājuma. No tiem 227 bija Komisijas ierēdņi un pagaidu darbinieki. (Komisijā vienā gadā šādi pensijā aiziet vidēji 38 personas.)

Pēc Komisijai iesniegto 200 kandidatūru un dienesta interešu analīzes paredzams, ka 2010. gadā šādi pensijā aizies 49 personas.

 

s